Nieuws

Het slapende dienstverband: een herhaling van zetten!

In een dagvaardingsprocedure wordt door een werknemer een verklaring van recht gevraagd dat werkgever handelt in strijd met het goed werkgeverschap door de arbeidsovereenkomst met  werknemer niet te beëindigen, enkel en alleen om de transitievergoeding te omzeilen. Werknemer is van mening dat werkgever dus is gehouden om met toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst op te zeggen en alsdan ook gehouden is de transitievergoeding te betalen. Feiten Werknemer is sinds 19 juli 1997 in dienst als medewerkers afwas. Hij wordt op 3 juli 2014 arbeidsongeschikt en ontvangt met ingang van 30 juni 2016 een IVA-uitkering. Werknemer laat zijn gemachtigde op 11 oktober 2016 een brief sturen met daarin opgenomen de...
Lees verder

Evaluatie Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Op 5 juli 2017 heeft de Minister van SoZaWe de vierde voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer aangeboden. Kernpunten uit deze rapportage zijn: Flexibele arbeid Uit de macro-economische cijfers kan worden afgeleid dat het aantal vaste banen toeneemt, nieuwe werknemers vaker een vast contract krijgen en de doorstroom van flexibel naar vast werk relatief stabiel is. Uit een onderzoek naar de cao-afspraken 2016 met betrekking tot flexibele arbeid blijkt dat in ruim de helft van de onderzochte cao’s de wettelijke ketenbepaling van artikel 7:668a BW wordt gevolgd. Wordt van deze bepaling afgeweken dan heeft dit meestal betrekking op werknemers die in het kader van een opleiding een arbeidsovereenkomst hebben. Ontslagrecht Er...
Lees verder

Werkloosheiduitkering voor werknemers die ziek zijn geweest

De Centrale Raad van Beroep heeft op 25 juli 2017 geoordeeld dat – de omstandigheid dat werknemers ziek zijn geweest en van hun werkgever het loon niet volledig doorbetaald hebben gekregen – er niet toe mag leiden dat deze werknemers daardoor ook een lager dagloon hebben, waardoor zij ook een lagere WW-uitkering ontvangen. Feiten Werknemer heeft zich op 12 november 2013 ziek gemeld. Vanwege langdurige ziekte heeft de werkgever vanaf 11 november 2014 het loon niet volledig doorbetaald. Het dienstverband is per 9 november 2015 beëindigd. Werknemer  heeft een WIA-uitkering aangevraagd waarvoor hij niet in aanmerking komt omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt geacht. Werknemer vraagt vervolgens een WW-uitkering...
Lees verder

De stoelendansmethode als reorganisatie-instrument

Het komt regelmatig voor dat in het kader van een reorganisatie een functie komt te vervallen en daarvoor in de plaats een ‘geheel nieuwe functie’ wordt ingevoerd. De medewerkers van wie de functie komt te vervallen worden dan in de gelegenheid gesteld om op de nieuwe functie te solliciteren, zonder de garantie dat zij voor die functie in aanmerking komen. Deze situatie deed zich voor bij de Stichting De Bibliotheek Utrecht. Feiten De Stichting is geconfronteerd met een terugloop van de gemeentelijke subsidies, waardoor een reorganisatie moest worden doorgevoerd. Daarnaast moest de organisatie van De Bibliotheek worden gemoderniseerd met inkrimping van het vaste personeelsbestand als gevolg alsook inschakeling van meer...
Lees verder

De Wet flexibel werken: is deze wet nog te veel onderbelicht gebleven?

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Flexibel werken (Wfw) in de plaats gekomen van de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa). De Wfw beoogt de werknemers verschillende mogelijkheden te bieden om een (betere) balans aan te brengen tussen werk en privé, met andere woorden meer mogelijkheden te bieden om flexibeler te kunnen werken. Deze mogelijkheden zijn: aanpassing van de (a) arbeidsduur (b) arbeidsplaats en (c) werktijd. De belangrijkste onderdelen van de Wfw zijn: 1.   De mogelijkheid om een verzoek in te dienen tot tijdelijk en/of met wisselende omvang aanpassen van de arbeidsduur, werktijd en/of arbeidsplaats. 2.   Het verzoek kan worden ingediend vanaf het moment dat werknemer ten minste 26...
Lees verder

De billijke vergoeding in het arbeidsrecht (vervolg)!

In aansluiting op mijn nieuwsbericht van 5 juli jl. over “De billijke vergoeding bij een vernietigbare opzegging ex artikel 7:681 BW” wil ik in dit bericht nader stilstaan bij de vraag wat het arrest van de Hoge Raad van 30 juni jl. betekent voor de arbeidsrechtelijke praktijk. In de WWZ is het begrip ‘billijke vergoeding’ in verschillende artikelen terug te vinden. –        Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever (art. 7:671b lid 8 onder c en lid 9 onder b BW). –        Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer (art. 7:671c lid 2 onder b en lid 3 onder b BW). –        Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege (art....
Lees verder