Nieuws

Verminder de werkdruk en ongewenste omgangsvormen met hulp van ISO 45003

Werkdruk en ongewenste omgangsvormen zijn in toenemende mate oorzaak van uitval en verzuim. In het eerste kwartaal van 2023 viel ruim 26 procent van het totaal aantal verzuimdagen in de categorie psychisch verzuim. ISO 45003 kan hierbij helpen. Bijvoorbeeld omdat er in de norm risico’s beschreven staan waar je je als leidinggevende bewust van moet zijn en van maatregelen die een organisatie daartegen kan nemen. De norm is van toepassing op grote en kleine organisaties in alle branches. ISO 45003 is van nut voor werkgevers, HR managers, bedrijfsartsen, Arboartsen en vakbonden. Bron: NEN Connect – NEN-ISO 45003:2021 nl

No-riskpolis bij te late beoordeling WIA.

Buitenwettelijk begunstigend beleid, dit betekent echter geen verplichting van UWV om dit toe te passen. Wanneer UWV niet in staat is om tijdig over de WIA-aanvraag te beslissen, is het mogelijk op verzoek van de cliënt of belanghebbende (ex-)werkgever een no-riskpolis af te geven. Vanaf 1 mei 2023 is hiervoor de ‘Handreiking beoordeling aanvraag No-riskpolis bij te late beoordeling WIA en tijdige RIV-toets’ beschikbaar. Op het moment dat UWV niet in staat is tijdig over een WIA-aanvraag te beslissen, kan het zijn dat er mogelijk een nieuwe werkgever in beeld is voor de cliënt. Een no-riskpolis kan dan helpen om in dienst te worden genomen. Om de baankansen van de...
Lees verder

Grensoverschrijdend gedrag leidt tot ontslag op staande voet. Werkgeefster krijgt ten aanzien van (een deel van) de dringende redenen een bewijsopdracht.

Wat heeft er plaatsgevonden? Werknemer is in 2015 in dienst getreden bij de rechtsvoorganger van werkgeefster. Het brutosalaris van de werknemer bedroeg per 20 maart 2021 € 5.125,– per maand exclusief vakantietoeslag en overige emolumenten. Op zaterdag 21 januari 2023 vond een personeelsfeest van de werkgeefster plaats op de evenementen locatie DeFabrique in Utrecht. Op maandagochtend 23 januari 2023 is de werknemer door zijn leidinggevende, gebeld en per direct op non-actief gesteld, omdat er een klacht van de Commercieel Directeur van DeFabrique was binnengekomen dat hij een van de medewerksters van de catering lichamelijk had betast. Op dinsdag 24 januari 2023 heeft een gesprek plaatsgevonden op het kantoor van de...
Lees verder

Visie werknemer op re-integratie vanaf 1 juli 2023 vastleggen

Vanaf 1 juli 2023 is de mening van uw werknemer over diens re-integratieafspraken een vast onderdeel van het Plan van aanpak. Ook als u afspraken aanpast in de (Eerstejaars)evaluatie voegt u de mening van uw werknemer toe. Rol van de werknemer versterken Het toevoegen van de mening van de werknemer geeft meer inzicht hoe uw werknemer tegen de re-integratie aankijkt. Daarnaast is het een versterking van diens rol in de eerste 2 ziektejaren. Ook is het de verwachting dat deze toevoeging leidt tot een grotere betrokkenheid van zowel werkgever als werknemer bij het re-integratieproces. Wat betekent dit voor de werkgever? Vanaf 1 juli 2023 bent u verplicht de mening van...
Lees verder

Wetsvoorstel tot verplichting vertrouwenspersoon aangenomen door de Tweede kamer

Op 23 mei 2023 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Een aantal aanpassingen ten opzichte van het oorspronkelijk ingediende wetsvoorstel: Een (externe) vertrouwenspersoon hoeft niet, indien er geen sprake is van meldingen, uit zichzelf organisaties te benaderen om beleid door te nemen of ongevraagd advies te geven. Wel dient een (externe) vertrouwenspersoon op verzoek van de organisatie of in geval van meldingen de ruimte te hebben / in staat te worden gesteld om alsdan zelf constateringen te doen / advies te geven inzake het arbeidsomstandighedenbeleid onder andere inzake de taken genoemd in het vierde lid onder d en e van het voorgestelde artikel 13a. In verband met de...
Lees verder

Handreiking voor organisaties om meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op te pakken

Organisaties helpen bij het opvolgen van meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat is het doel van Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer met de handreiking die zij 17 mei 2023 heeft gepubliceerd. Hamer: “We hebben allemaal gezien dat het vaak misgaat met de opvolging van meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, met grote gevolgen voor melder, beschuldigde en organisatie. Deze handreiking is geen panklare oplossing, maar wel een gids in het maken van weloverwogen beslissingen. Waaruit vooral ook blijkt: niets doen is geen optie.” Voorbereiden op een melding De handreiking is opgesteld in samenwerking met experts en met mensen die betrokken zijn geweest bij een...
Lees verder
1 2 3 58