Nieuws

Wetsvoorstel Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ)

Dit wetsvoorstel is op 11 juni jl. in internetconsultatie gegaan. Het wetsvoorstel regelt een verplichte verzekering tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid, voor zelfstandigen. Dat kan via de publieke verzekering, of door een private verzekering af te sluiten die aan een aantal voorwaarden voldoet. Het wetsvoorstel zorgt er voor dat zelfstandigen ook inkomen hebben als zij arbeidsongeschikt raken. De regeling komt in grote lijnen op het volgende neer: De nieuwe verzekering wordt verplicht voor alle zelfstandigen die voor de inkomstenbelasting ‘winst uit onderneming’ genieten. Anders dan bij de IB-ondernemer, kiest de regering ervoor om de DGA niet verplicht te verzekeren. Daarbij geldt ten opzichte van IB-ondernemers dat het aandeel onverzekerde, kwetsbare DGA’s...
Lees verder

Ontslag op staande voet. Eenmalige kus(poging) door werknemer met langdurig dienstverband: bewijsopdracht aan werkgever!

De werkgever krijgt een bewijsopdracht Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep de werkgever toegelaten om te bewijzen dat de werknemer de receptioniste tegen haar wil geprobeerd heeft haar op de mond te zoenen, dat hij daarbij seksuele bijbedoelingen had, en met dat kussen is doorgegaan hoewel de receptioniste heeft laten merken daarvan niet gediend te zijn, alsmede dat de werknemer tegenover de werkgever heeft verklaard dat het juist is dat hij de receptioniste op haar mond wilde kussen en daarmee is doorgegaan hoewel zij liet merken dat niet te willen. Waar het in deze zaak nu om gaat is dat het hof het aangedragen bewijs moet waarderen. Vervolgens moet...
Lees verder

Wetsvoorstel invoering rouwverlof in consultatie

Dit wetsvoorstel  – dat op 16 mei 2024 in consultatie is gegaan – zorgt ervoor dat er een basis voor rouwverlof in de wet wordt vastgelegd. Hierdoor krijgen werknemers recht op vijf betaalde verlofdagen in gezinssituaties met minderjarige kinderen waarbij één van de ouders of een minderjarig kind is komen te overlijden. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de begeleiding en ondersteuning van rouwende werknemers. Het bestaande wettelijk recht op verlof bij een overlijden is kortdurend, geldt tot aan de uitvaart en is niet bedoeld als rouwverlof. Het voorstel introduceert een minimumnorm van vijf verlofdagen voor werkende ouders met minderjarige kinderen waarvan één van de ouders of minderjarige kinderen...
Lees verder

Nieuwe regels voor werken met voor de voortplanting gevaarlijke stoffen

Op 21 mei 2024 is een wetswijziging in werking getreden met nieuwe regels voor werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting. Dat zijn stoffen met risico’s voor werkenden als het gaat om hun vruchtbaarheid, zwangerschap en/of de borstvoeding.  De strengere regels die al langere tijd gelden voor kankerverwekkende en mutagene stoffen, zijn nu óók van toepassing op voor voortplanting gevaarlijke stoffen. Werkgevers zullen meer voorzorgsmaatregelen moeten nemen om hun medewerkers te beschermen tegen de risico’s van deze stoffen. Daarnaast zijn er EU-grenswaarden vastgesteld voor de volgende stoffen: benzeen, nikkelverbindingen en acrylonitril. De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor gevaarlijke stoffen (CMD) aangepast. Hierin zijn nu ook voor...
Lees verder

Internetconsultatie Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis (Wpc)

14 mei jl. verscheen het concept Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis (Wpc). De Wpc is de langverwachte opvolger van WTV en NOW. Het Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis heeft als doel om bedrijven en hun werknemers te ondersteunen in het behouden van banen bij een crisis die buiten het ondernemersrisico valt en onvoorzienbaar is. Denk daarbij aan een brand in het bedrijf, een overstroming, een oorlogssituatie of beperkende maatregelen om verspreiding van een ziekte te voorkomen. Het wetsvoorstel geeft werkgevers de mogelijkheid om in dit soort situaties hun personeel tijdelijk te herplaatsen of, als er niet gewerkt kan worden, het loon verminderd door te betalen en een loonsubsidie aan te vragen. Dit...
Lees verder

Ongewenste aanrakingen en inbreuk op persoonlijke ruimte: seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wat is er aan de hand? Werknemer is sinds 1 september 2023 in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Zijn functie van IHP Supervisor waarbij hij een team van drie mensen aanstuurt. Al in oktober 2023 heeft werkgeefster werknemer aangesproken op mogelijke handtastelijkheden richting collega’s. Eind november ontvangt werkgeefster een formele klacht van een medewerkster, waarin zij aangeeft dat werknemer haar meerdere malen ongewenst heeft aangeraakt en haar een zeer oncomfortabel gevoel heeft bezorgd door te dicht in haar persoonlijke ruimte te treden. Werkgeefster informeert werknemer over de ontvangen klacht, start een intern onderzoek en schorst werknemer gedurende het onderzoek. In het kader van...
Lees verder
1 2 3 63