Nieuwsitem

Werkloosheiduitkering voor werknemers die ziek zijn geweest

De Centrale Raad van Beroep heeft op 25 juli 2017 geoordeeld dat – de omstandigheid dat werknemers ziek zijn geweest en van hun werkgever het loon niet volledig doorbetaald hebben gekregen – er niet toe mag leiden dat deze werknemers daardoor ook een lager dagloon hebben, waardoor zij ook een lagere WW-uitkering ontvangen.

Feiten

Werknemer heeft zich op 12 november 2013 ziek gemeld. Vanwege langdurige ziekte heeft de werkgever vanaf 11 november 2014 het loon niet volledig doorbetaald. Het dienstverband is per 9 november 2015 beëindigd. Werknemer  heeft een WIA-uitkering aangevraagd waarvoor hij niet in aanmerking komt omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt geacht. Werknemer vraagt vervolgens een WW-uitkering aan. Het UWV kent een WW-uitkering toe, waarbij bij de berekening van het dagloon rekening is gehouden met het lagere salaris, hetgeen tot een lagere uitkering heeft geleid.

Werknemer tekent bezwaar en beroep aan. De rechtbank oordeelde dat bij de vaststelling van het dagloon rekening had moeten worden gehouden met het feit dat aan werknemer vanwege de ziekte minder loon is uitbetaald. Tegen de uitspraak van de rechtbank heeft het UWV hoger beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep.

Beoordeling Centrale Raad van Beroep

Allereerst staat de Raad stil bij de wetgeving zoals die gold vóór 1 juli 2015 om vervolgens een doorsteek te maken naar de wet- en regelgeving zoals die gold met ingang van 1 juli 2015 en de aanpassing van het dagloonbesluit met ingang van 1 januari 2017.

Het argument van het UWV dat de wettelijke bepalingen inzake de dagloonvaststelling dwingendrechtelijk van aard zijn, waardoor het UWV niet bevoegd was om daarvan af te wijken, wordt niet gevolgd. Het door het UWV ingestelde hoger beroep slaagt niet.

Reparatiewetgeving

Het gaat hier om een groep werknemers die last ondervindt van de dagloonwijziging uit 2015. Voor een grote groep werknemers is op 1 januari 2017 de wetgeving aangepast. Twee groepen vielen echter buiten de boot, de zogenoemde ‘herlevers’ (mensen met een oud WW-recht dat tijdelijk herleeft) en mensen die voor het einde van het tweede ziektejaar in de WW belanden en niet het volledige loon ontvingen. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep gaat over deze tweede groep. Als het goed is dan volgt per 1 januari 2018 op dit punt reparatiewetgeving.

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2017:2562