Nieuws

Instemmingsrecht OR met betrekking tot preventiemedewerker

Onder verwijzing naar mijn nieuwsbericht van 10 maart jl. is per 1 juli 2017 de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. De wijzigingen zien onder andere op het vergroten van de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij: 1.    de arbodienstverlening; 2.    de preventie in het bedrijf; 3.    de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. Een van de wijzigingen heeft betrekking op het instemmingsrecht dat de ondernemingsraad (of de personeelsvertegenwoordiging) voortaan heeft inzake de keuze van de preventiemedewerker en zijn of haar positionering binnen het bedrijf. Dit instemmingsrecht is gebaseerd op artikel 13 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet en artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden. Bron: Kamerstukken 34375, Staatsblad. 2017, 22 en Staatsblad 2017, 253.

Ontslag vlak voor het bereiken van de AOW-leeftijd: hoe zit het met de transitievergoeding?

Een leraar Frans die sedert 1 augustus 1978 in dienst is en in 2018 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, krijgt per 10 juni 2014 een IVA-uitkering (100% arbeidsongeschikt). Zijn werkgever vraagt op grond van artikel 7:669 lid 3 sub b BW in mei 2016 wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een ontslagvergunning aan bij het UWV. De ontslagvergunning wordt verleend. De arbeidsovereenkomst wordt opgezegd tegen 23 augustus 2016 zonder betaalbaarstelling van de transitievergoeding. De school stelt zich op het standpunt dat geen transitievergoeding verschuldigd is, waarbij de school aansluiting heeft gezocht bij de ‘aanbeveling 3.5 van de voor 1 juli 2015 toegepaste kantonrechtersformule: “indien de verwachte inkomensderving tot aan de redelijkerwijze te verwachten pensioneringsdatum...
Lees verder

Wet Minimum Loon voor 60.000 werkenden extra

Zo’n 60.000 extra werkenden krijgen vanaf 1 januari 2018 recht op tenminste het minimumloon. De ministerraad heeft ingestemd met een maatregel hiertoe van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast de werknemers en de zelfstandig ondernemers is er nog een derde groep werkenden: de mensen die aan de slag zijn als opdrachtnemer. Zij hebben geen arbeidsovereenkomst, maar willen of kunnen ook niet voldoen aan de voorwaarden van het zelfstandig ondernemerschap (zzp). Hun onderhandelingspositie is vaak zwak. Om uitbuiting van deze groep te voorkomen besloot het kabinet daarom eerder al dat werk onder een overeenkomst van opdracht (ovo) tenminste het wettelijk minimumloon (wml) moet opleveren. Dit laat echter opnieuw ruimte...
Lees verder

Werknemer komt re-integratieverplichtingen niet na

Indien een werkgever wordt geconfronteerd met een werknemer die zijn re-integratieverplichting op grond van artikel 7:660a BW niet nakomt, kan de vraag worden gesteld of dit een reden kan zijn om de kantonrechter op grond van artikel 7:671b BW te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Deze vraag kan positief worden beantwoord, waarbij in lid 5 van artikel 7:671b BW is bepaald dat de grond voor ontbinding in dat geval moet zijn gebaseerd op het verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (de e-grond van artikel 7:669 lid 3 BW) en er door werkgever een deskundigenverklaring moet worden overgelegd. Wordt deze deskundigenverklaring in de procedure bij de kantonrechter niet overgelegd, dan...
Lees verder

Groen licht voor aanvulling WW

Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om per sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering af te spreken. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de hiervoor benodigde maatregel. Momenteel bouwen werknemers de eerste 10 jaar een maand WW per gewerkt jaar op, daarna een halve maand per gewerkt jaar, tot maximaal 24 maanden. Eerder was dit een maand per gewerkt jaar tot een maximum van 38 maanden. De werkgevers en werknemers stemden in 2013 bij het sociaal akkoord met deze versobering in, waarbij ze afspraken dat ze zelf de mogelijkheid zouden krijgen om per sector de WW-rechten aan te...
Lees verder

De arbeidsmarkt: polderen, nog eens polderen en ……..!

Het bericht dat mij op de eerste werkdag na mijn vakantie in het oog sprong was dat het polderoverleg over de arbeidsmarktproblemen is mislukt. Veertien maanden onderhandelen zonder enig resultaat. In de uitzending van Nieuwsuur op maandagavond 4 september jl. gaf Han Busker (voorzitter van de FNV) aan waarom de vakbonden uit het overleg met de werkgevers zijn gestapt. Eerder op de dag had Busker zich al uitgelaten: “ik ga geen pleisters plakken, dus er komt geen handtekening van de FNV”. Volgens Busker kwamen werkgevers op het laatste moment met een eis die de positie van de zieke werknemer sterk zou aantasten: het ontslag van de werknemer na één jaar...
Lees verder