Nieuws

Niet nakomen van re-integratieverplichtingen bij ziekte!

Als een werkneemster ziek wordt moet de werkgever zorgen voor een tijdige en adequate verzuim- en re-integratieaanpak. Zowel op werkgever als werkneemster rust de verplichting re-integratie-inspanningen te verrichten. Wat nu als werkneemster haar re-integratieverplichtingen niet nakomt, nergens op reageert en uiteindelijk ook niet op de zitting bij de kantonrechter verschijnt? Feiten Werkneemster is in 2012 in dienst getreden. In maart 2014 valt werkneemster vanwege ziekte uit. Werkneemster heeft in het kader van haar re-integratie verschillende werkzaamheden verricht. In december 2014 wordt aan de hand van een arbeidskundige rapportage vastgesteld dat er binnen de organisatie van werkgever geen andere passende werkzaamheden meer voorhanden zijn. Vervolgens is een tweede spoor re-integratie opgestart....
Lees verder

Help mijn werknemer is verdwenen!

Hoe ga je als werkgever om met een onvindbare werknemer die ook niet reageert op verschillende pogingen om contact te krijgen? Feiten Werknemer is in 2016 in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van 11 maanden. In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een tussentijds opzegbeding opgenomen. Na vijf maanden te hebben gewerkt verschijnt werknemer zonder een bericht van verhindering niet meer op het werk.  Werkgever probeert op verschillende momenten en op verschillende manieren met werknemer in contact te komen. Uiteindelijk blijkt werknemer onvindbaar. Werkgever heeft het betalen van het loon in eerste instantie opgeschort en heeft deze na het uitblijven van elke reactie van werknemer omgezet...
Lees verder

Is staken van invloed op hoogte WW-uitkering?

Op 5 april 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep beslist dat staken geen gevolgen mag hebben voor de hoogte van de WW-uitkering. Feiten Een aantal werknemers die sinds lange tijd in dienst zijn van een vangrailproducent hebben, in een poging om te voorkomen dat het productieproces naar het buitenland zou worden verplaatst, gestaakt. Tijdens de staking hebben de werknemers geen loon van werkgever ontvangen. Wel hebben zij een toelage uit de stakingskas van de vakbond CNV ontvangen. Het productieproces is alsnog verplaatst met als gevolg dat werknemers in het najaar van 2013 werkloos zijn geworden. Vervolgens hebben zij een WW-uitkering aangevraagd. Het UWV heeft het door werkgever opgegeven loon...
Lees verder

Einde arbeidsovereenkomst: schikken en de bedenktermijn

Wat zegt de wet over de bedenktermijn? In artikel 7:670b lid 1 BW is bepaald dat partijen die een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden willen beëindigen, dat alleen door middel van een schriftelijke (vaststellings-)overeenkomst kunnen doen. In lid 2 van dat artikel is bepaald dat de werknemer het recht heeft om die overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen, door middel van een schriftelijke aan de werkgever gerichte verklaring, te ontbinden. Dit is de bedenktermijn. Op de bedenktermijn moet de werkgever de werknemer in de vaststellingsovereenkomst wijzen. Doet de werkgever dit niet dan geldt op grond van lid 3 van artikel...
Lees verder

Struikelen over de herplaatsingsplicht

In artikel 7:669 lid 1 BW is bepaald dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen indien daar (a) een redelijke grond voor is en (b) herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. De herplaatsingsverplichting kan alsnog een struikelblok vormen voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ook als er sprake is van de aanwezigheid van een redelijke ontslaggrond. Feiten Werknemer is vanaf 15 september 2005 in dienst van Achmea. Achmea verzoekt de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden wegens disfunctioneren. Het disfunctioneren wordt gebaseerd op de achterblijvende verkoopresultaten over de...
Lees verder

(Nieuwe) werkwijzer Poortwachter!

Voorafgaande aan de beoordeling van het recht op een uitkering doet het UWV de ‘Poortwachterstoets’. Daarbij beoordeelt het UWV allereerst of er voldoende re-integratieresultaat is bereikt en als dat niet zo is of werkgever en werknemer samen gedurende de eerste twee jaar van ziekte voldoende inspanningen hebben gedaan om de functionele mogelijkheden zo veel mogelijk te vergroten. Op 24 maart 2017 heeft het UWV de werkwijzer Poortwachter gepubliceerd als opvolger van de werkwijzer ‘RIV-toets in de praktijk’. Deze nieuwe werkwijzer is geactualiseerd en geeft (a) meer handvatten bij de inzet van het tweede Spoor (b) behandelt bijzondere situaties die zich bij re-integratie kunnen voordoen en (c) besteedt ook aandacht aan...
Lees verder