Nieuwsitem

Evaluatie Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Op 5 juli 2017 heeft de Minister van SoZaWe de vierde voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer aangeboden.

Kernpunten uit deze rapportage zijn:

Flexibele arbeid

Uit de macro-economische cijfers kan worden afgeleid dat het aantal vaste banen toeneemt, nieuwe werknemers vaker een vast contract krijgen en de doorstroom van flexibel naar vast werk relatief stabiel is.

Uit een onderzoek naar de cao-afspraken 2016 met betrekking tot flexibele arbeid blijkt dat in ruim de helft van de onderzochte cao’s de wettelijke ketenbepaling van artikel 7:668a BW wordt gevolgd. Wordt van deze bepaling afgeweken dan heeft dit meestal betrekking op werknemers die in het kader van een opleiding een arbeidsovereenkomst hebben.

Ontslagrecht

Er wordt een overzicht gegeven van de in 2016 door het UWV afgewikkelde ontslagaanvragen. Tevens wordt melding gemaakt van het feit dat eind 2016 de web formulieren beschikbaar zijn gekomen voor het indienen van een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen, waarbij ook voor gemachtigden van werkgevers de mogelijkheid tot digitale indiening is gerealiseerd.

De Minister heeft twee onderzoeken in uitvoering. De ‘overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers’ (artikel 7:673d BW, artikel 24 ontslagregeling en artikel 8 van de Regeling UWV ontslagprocedure) wordt tussentijds geëvalueerd op effectiviteit. Op basis van deze evaluatie wordt beoordeeld of deze regeling, die afloopt op 1 januari 2020, moet worden bekort of verlengd.

Het tweede onderzoek richt zich op de problematiek van het zogenoemde ‘muizengaatje’. Het gaat dan om de vraag of met de formulering van ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ wordt bereikt dat slechts in zéér uitzonderlijke gevallen sprake is van een billijke vergoeding (artikel 7:673 lid 9 letter a BW) of het verlies van de transitievergoeding (artikel 7:673 lid 7 letter c BW).

Wetsvoorstel aanpassing transitievergoeding bij bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid

De Minister geeft aan dat nu dit wetsvoorstel controversieel is verklaard en dit voorstel op een later moment alsnog wordt aangenomen, de compensatieregeling niet per 1 januari 2019 in werking kan treden wegens uitvoeringsproblemen bij het UWV.

WW

De Minister geeft een toelichting op de stand van zaken rondom de wijzigingen in de WW die voortvloeien uit de WWZ.

Het gaat dan om de wijziging van het Dagloonbesluit per 1 december 2016 en de uitbetaling van de éénmalige uitkering in april 2017, de voorbereiding van een wijziging van het Dagloonbesluit en de eenmalige tegemoetkoming voor zogenoemde ‘herlevers’ en WW’ers die minder dan 104 weken ziek waren. Hierbij spelen ook de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep een rol (zie mijn bericht van 1 augustus 2017).

Bron:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/07/05/vierde-voortgangsbrief-wwz