Nieuws

Herplaatsingsverplichting binnen een concern: verschillende opvattingen!

Onlangs oordeelde de kantonrechter Roermond dat voor de uitleg van de herplaatsingsplicht van artikel 7:669 lid 1 BW in samenhang met de artikelen 1 onderdeel e en 9 lid 2 van de Ontslagregeling, aansluiting moet worden gezocht bij artikel 2:24b BW. Artikel 1 onderdeel e van de ontslagregeling bevat de volgende definitie van groep: “de groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek”. In artikel 9 lid 2 van de Ontslagregeling is bepaald dat als de onderneming deel uitmaakt van een groep, bij de beoordeling van de vraag of een passende functie beschikbaar is ook arbeidsplaatsen in andere tot deze groep behorende ondernemingen moet worden...
Lees verder

No Risk premie voor werknemer van 56 jaar of ouder

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen. Dat staat in de verzamelwet waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vijftigplussers melden zich niet vaker ziek dan jongere collega’s, maar als ze ziek zijn, zijn ze gemiddeld langer afwezig. Sommige werkgevers zijn bezorgd over extra kosten na het aannemen van werkloze vijftigplussers. De compensatieregeling neemt deze zorg weg omdat het UWV de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer...
Lees verder

Verstoorde arbeidsverhouding: is van belang wie daarvan het verwijt treft?

In artikel 7:669 lid 3 BW zijn 8 limitatieve ontslaggronden opgenomen. Met de inwerkingtreding van artikel 7:669 BW is tevens bepaald dat elk van de genoemde ontslaggronden voldragen moet zijn. Als er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 7:669 lid 3 aanhef onder g BW (g-grond), dan stelt het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in hoger beroep dat op grond van het Ontslagbesluit – dat tot 1 juli 2015 gold – en de parlementaire geschiedenis van de Wet werk en zekerheid (WWZ) “dat voor de vraag of sprake is van een voldragen g-grond, niet relevant is aan wie te wijten is dat de verhoudingen verstoord zijn geraakt. Het gaat...
Lees verder

Digitale toolkit nieuwe Arbowet

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie (zie  nieuwsbericht van 10 maart 2017). Het ministerie van SZW wil werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, Arbo professionals, maar ook leden uit de OR of personeelsvertegenwoordiging goed informeren over de wetsbepalingen. Op 13 juni jl. heeft het ministerie van SZW de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ gelanceerd. De digitale toolkit Nieuwe Arbowet biedt handige factsheets, animaties en downloadbare bestanden zoals posters en Q&A’s over de veranderingen in de Arbowet. Met de wetswijziging komt er onder andere een basiscontract, meer ruimte voor preventie en inspraak van werknemers. De digitale toolkit maakt het mogelijk organisaties voor te lichten over dit soort...
Lees verder

Kosten van ontslag bij beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

De minister van SZW heeft op 24 mei 2017 het rapport ‘onderzoek naar de kosten van ontslag met wederzijds goedvinden in de periode 2015–2016’ van SEO Economisch Onderzoek aan de Tweede Kamer aangeboden. Vanwege de demissionaire staat van het kabinet is afgezien van een inhoudelijke reactie op de inhoud van het rapport. Samenvatting van het rapport Ontslag met wederzijds goedvinden is met een aandeel van circa 70 procent de meest voorkomende ontslagroute in 2015-2016.   Het aandeel ervan in het totaal aantal ontslagen is sinds 2011-2012 gestegen (toen 61 procent), terwijl het totaal aantal ontslagen is afgenomen. De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden zijn met ongeveer 2 procent gestegen sinds...
Lees verder

“Levenlanglerenkrediet”

“Levenlanglerenkrediet” Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar, die geen recht meer heeft op studiefinanciering,  geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het zogeheten “Levenlanglerenkrediet”. Op grond van deze regeling kan men tegen gunstige voorwaarden het les- of collegegeld lenen als een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs wordt gevolgd. Vanaf 8 juni 2017 is het mogelijk om het “levenlanglerenkrediet” bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan te vragen. De regeling gaat in op 1 augustus 2017 voor het mbo, en op 1 september 2017 voor hbo en universiteit. Bron: https://www.duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp?utm_source=persbericht&utm_medium=email&utm_campaign=Ministerie+van+Onderwijs%2C+Cultuur+en+Wetenschap