Nieuws

Wijzigingen Arbowet 2017: een betere preventie!

Op 22 december 2015 heeft minister Asscher een wetsvoorstel ingediend om te komen tot een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. De regering wil beroepsziekten en arbeid gerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen door middel van een betere preventie. Het was de bedoeling dat de gewijzigde Arbowet op 1 januari 2017 zou ingaan. Dit is niet gebeurd. De verwachting is dat de wet alsnog per 1 juli 2017 gaat worden ingevoerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? –        De Ondernemingsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot de benoeming van de preventiemedewerker, zijn positionering in de organisatie en samenwerking met de arbodienstverleners en de aanwijzing van andere bedrijfsartsen en arbodiensten die een second opinion kunnen uitvoeren....
Lees verder

Misplaatste grap rechtvaardigt geen ontslag op staande voet

Een 41-jarige werknemer is 23 jaar in dienst als productiemedewerker in een bakkerij. Deze medewerker haalde op een zondag een grap uit door via Messenger van Facebook een bericht aan zijn leidinggevende te sturen, waarin hij doet voorkomen alsof het bericht afkomstig was van diens manager en waarin stond dat het één grote bende was in de bakkerij en dat hij als manager in staat was om zijn medewerkers er allemaal uit te gooien. Dit bericht heeft bij de leidinggevende van de medewerker voor de nodige onrust gezorgd. Hij geloofde dat het bericht echt was en dat zijn manager dus boos was over de staat waarin de bakkerij op de...
Lees verder

Twee jaar arbeidsongeschiktheid, slapende dienstverbanden en transitievergoeding

Minister Asscher heeft bij brief van 1 maart 2017 Kamervragen beantwoord over grote werkgevers die bewust werknemers slapend in dienst houden. In deze brief handhaaft de Minister zijn eerder ingenomen standpunt ‘dat het enkel in dienst houden van een werknemer om (nog) geen transitievergoeding te betalen niet getuigt van ‘fatsoenlijk werkgeverschap’. Onfatsoenlijk werkgeverschap is echter niet gelijk te stellen aan ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Dit onderkent de Minister ook door te verwijzen naar de rechtelijke uitspraken die tot nu toe op dit onderwerp onder de WWZ zijn gewezen. Zowel het Hof Arnhem Leeuwarden als het Hof Den Haag hebben in hoger beroep geoordeeld dat het slapend in stand...
Lees verder

Een ontslag op staande voet blijft ingewikkeld

Een ontslag op staande voet wordt door werkgever ingeroepen als er sprake is van een dringende reden op grond waarvan de arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van de opzegtermijn per direct wordt opgezegd. Bij een ontslag op staande voet kan onduidelijkheid bestaan over de vraag of tussen partijen (nog) een arbeidsovereenkomst bestaat. Is het ontslag op staande voet terecht gegeven en houdt dit ontslag dus al of niet stand? De werknemer dient onder het nieuwe ontslagrecht binnen twee maanden te rekenen vanaf datum ontslag op staande voet de kantonrechter te verzoeken het ontslag te vernietigen. In die situatie kan de werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst ‘voorwaardelijk’ te ontbinden. De ontbinding wordt...
Lees verder