Nieuws

Grensoverschrijdend gedrag jegens een stagiaire: “Allah ziet alles”.

Wat is er gebeurd? Werkgeefster exploiteert een thuiszorgorganisatie. Zij biedt onder andere huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding aan en richt zich op klanten van alle culturele achtergronden. Werknemer is vanaf 1 augustus 2018 bij werkgeefster in dienst en vervulde laatstelijk de functie van begeleider. Op de arbeidsovereenkomst is een gedragscode van toepassing. Naast deze arbeidsovereenkomst werkt werknemer ook als zelfstandige en is hij plaatsvervangend imam. Werknemer neemt een stagiaire mee in zijn auto om een cliënt van de thuiszorgorganisatie te bezoeken. Tijdens de autorit is werknemer handtastelijk geweest. De stagiaire, een praktiserend gelovige, heeft over die gebeurtenis een verklaring opgesteld, waaruit blijkt dat werknemer tijdens een autorit op...
Lees verder

SER: “Nieuw kabinet, creëer een nieuw en vereenvoudigd verlofkader.”

De SER adviseert het nieuwe kabinet om de huidige verlofregelingen te bundelen en onder te brengen in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof met drie pijlers: zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijk verlof. Ook stelt de SER in het advies Balans in maatschappelijk verlof voor om de huidige regelingen te vereenvoudigen en meer balans in de financiering te brengen. Met deze voorstellen wordt een toekomstbestendige verlofstructuur gecreëerd. Verlof dat eenvoudig en overzichtelijk is geregeld levert voor de werkgever minder geregel en administratieve last op en de belemmeringen voor het opnemen van verlof door werknemers worden verminderd. Het kan verder prestaties en motivatie van werknemers bevorderen en het ziekteverzuim verminderen....
Lees verder

Een onhandige flirtpoging kost geld!

Werkneemster is als coördinator op basis van een verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd werkzaam bij een avontuurlijke speeltuin voor kinderen van alle leeftijden en achtergronden. Het bestuur van de speeltuin (de werkgever) bestaat uit vijf leden. Wat is er gebeurd? Werkneemster heeft op 15 juli 2022 in een gesprek met twee bestuursleden melding gemaakt van ongewenst gedrag van een van de andere leden van het bestuur, dat er uit heeft bestaan dat hij in augustus 2021 seksueel getinte WhatsApp berichten (waaronder een zogeheten ‘dickpic’) aan haar heeft gestuurd. In een verslag van dit gesprek van werkgever staan naast deze melding vier afspraken die met [verzoeker] zijn gemaakt. Op dezelfde datum...
Lees verder

Betaald ouderschapsverlof meenemen naar een nieuwe werkgever.

Een werknemer mag het aantal weken betaald ouderschapsverlof waar deze nog recht op heeft meenemen naar een nieuwe werkgever. De werknemer met betaald ouderschapsverlof gaat uit dienst De rest van het verlof neemt de werknemer op bij een nieuwe werkgever. De werknemer overlegt en regelt dit zelf met de nieuwe werkgever. Als de werknemer daarom vraagt bent u als werkgever verplicht een verklaring af te geven waaruit blijkt op hoeveel weken betaald en onbetaald ouderschapsverlof de werknemer nog recht heeft. Een werknemer met betaald ouderschapsverlof in dienst nemen Nadat de nieuwe werknemer (een gedeelte van) het overgebleven verlof bij de nieuwe werkgever heeft opgenomen dient u voor dit vervolgverlof een...
Lees verder

Transitievergoeding 2024

De hoogte van de transitievergoeding die de werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: het maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2024 maximaal € 94.000,– bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 94.000,–, maximaal één bruto jaarsalaris. Bron: Hoe hoog is de transitievergoeding als ik word ontslagen? | Rijksoverheid.nl

Vulploegmedewerker van supermarktketen Dirk op staande voet ontslagen vanwege uitlatingen met een seksueel getinte lading.

Wat is er aan de hand? In de kantine van een Dirk-filiaal heeft zich het volgende incident afgespeeld. Werknemer en een van zijn collega’s hebben op 19 juli 2023 gedurende langere tijd , terwijl zij zat te eten, onafgebroken opmerkingen gemaakt tegen een vrouwelijke collega. Zij werd daarbij herhaaldelijk aangesproken met het woord ‘ katje ’. Terwijl zij een milkshake dronk werd zij door de collega’s aangespoord om te ‘ zuigen ’, te ‘ likken ’, te ‘ slikken ’ en ‘ hem te nemen ’. Betrokken collega gaf herhaaldelijk aan hier niet van gediend te zijn en vroeg hen tevergeefs om te stoppen met het maken van hun opmerkingen. Van een deel van het incident is een geluidsopname (van...
Lees verder