Nieuws

Wetsvoorstel tot verplichting vertrouwenspersoon aangenomen door de Tweede kamer

Op 23 mei 2023 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Een aantal aanpassingen ten opzichte van het oorspronkelijk ingediende wetsvoorstel: Een (externe) vertrouwenspersoon hoeft niet, indien er geen sprake is van meldingen, uit zichzelf organisaties te benaderen om beleid door te nemen of ongevraagd advies te geven. Wel dient een (externe) vertrouwenspersoon op verzoek van de organisatie of in geval van meldingen de ruimte te hebben / in staat te worden gesteld om alsdan zelf constateringen te doen / advies te geven inzake het arbeidsomstandighedenbeleid onder andere inzake de taken genoemd in het vierde lid onder d en e van het voorgestelde artikel 13a. In verband met de...
Lees verder

Handreiking voor organisaties om meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op te pakken

Organisaties helpen bij het opvolgen van meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat is het doel van Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer met de handreiking die zij 17 mei 2023 heeft gepubliceerd. Hamer: “We hebben allemaal gezien dat het vaak misgaat met de opvolging van meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, met grote gevolgen voor melder, beschuldigde en organisatie. Deze handreiking is geen panklare oplossing, maar wel een gids in het maken van weloverwogen beslissingen. Waaruit vooral ook blijkt: niets doen is geen optie.” Voorbereiden op een melding De handreiking is opgesteld in samenwerking met experts en met mensen die betrokken zijn geweest bij een...
Lees verder

Internetconsultatie AMvB bij wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie van start

Op 13 april 2023 is de internetconsultatie gestart over de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij het wetsvoorstel ‘toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.’ Dit wetsvoorstel heeft als doel om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan en iedereen gelijke kansen te geven bij het vinden van een baan. Werkgevers en intermediairs worden daarom verplicht om een werkwijze te hebben waarin zij aangeven hoe zij hun werving- en selectieproces inrichten en ervoor zorgen dat arbeidsmarktdiscriminatie geen rol kan spelen. Werkgevers met meer dan 25 werknemers moeten de werkwijze op schrift stellen. Daarnaast geldt voor intermediairs een verplichting om melding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie te doen van discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Als een...
Lees verder

Nieuwe uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen UWV 1 april 2023

Meerdere bedrijfseconomische redenen De werkgever kan meerdere bedrijfseconomische redenen voor ontslag aanvoeren. Als de werkgever dat doet, moet hij elke reden onderbouwen en toelichten. Dit is verduidelijkt in paragraaf 1.2.1. Verklaring van de vakbonden (art. 2 Ontslagregeling) Paragraaf 1.3 is onderverdeeld in twee paragrafen waarbij de inhoud van paragraaf 1.7, over het verval van arbeidsplaatsen in een internationale situatie, ongewijzigd is verplaatst naar de nieuwe paragraaf 1.3.2. De nieuwe paragraaf 1.3.1 licht toe wat het concreet betekent als de werkgever in geval van een collectief ontslag een verklaring van de vakbonden heeft overgelegd waarin is aangegeven dat voor een doelmatige bedrijfsvoering het door de werkgever voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen...
Lees verder

Meer evenwicht op de arbeidsmarkt

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op 3 april 2023 een pakket samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket zorgt ervoor dat mensen meer zekerheid krijgen over hun inkomen en hun rooster en dat zelfstandigen zich bij tegenslag beter beschermd weten. Tegelijkertijd leiden de maatregelen tot meer wendbaarheid voor ondernemers. Hierdoor wordt goed werkgeverschap aantrekkelijker en kunnen bedrijven makkelijker inspelen op veranderingen in hun omgeving. Meer zekerheid voor werkenden Voor structureel werk is een (vast) contract het uitgangspunt. Daarom krijgen werkenden met een oproepcontract voortaan een vast basiscontract voor het aantal uur waarvoor ze ten minste standaard worden ingeroosterd. Zo weten werknemers...
Lees verder

Het ontslag op staande voet van een beveiliger vanwege “grensoverschrijdende gedragingen” is niet rechtsgeldig gegeven.

Wat is er aan de hand? Securitas Beveiliging B.V. levert beveiligingsdiensten door inzet van beveiligers aan opdrachtgevers in verschillende markten/segmenten. Werknemer is werkzaam als beveiliger en is ingezet bij de Bibliotheek Rotterdam. Op 18 oktober 2022 heeft Securitas een e-mailbericht ontvangen van de Bibliotheek Rotterdam met als inhoud dat werknemer grensoverschrijdend gedrag laat zien richting vrouwen. Naar aanleiding van dit bericht heeft Securitas werknemer uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek op dezelfde datum. Tijdens dat gesprek is werknemer met onmiddellijke ingang geschorst, hetgeen is bevestigd bij brief van 18 oktober 2022. Werknemer verzoekt om een nadere onderbouwing van het ontslag. Op 25 oktober 2022 heeft een tweede gesprek plaatsgevonden tussen partijen....
Lees verder