Nieuwsitem

Het wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding in consultatie

Dit wetsvoorstel dat op 1 maart 2024 door de Ministerraad is goedgekeurd bevat de volgende aanpassingen van het concurrentiebeding:

 • duur van het concurrentiebeding wordt beperkt tot één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst;
 • de duur van het beding moet door werkgever van een schriftelijke motivering worden voorzien;
 • de werkgever moet ook het geografische bereik schriftelijk motiveren;
 • het zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang voor een concurrentiebeding moet naast de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ook voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk worden gemotiveerd;
 • de werkgever moet de werknemer een vergoeding betalen wanneer deze een beroep op het concurrentiebeding doet;
 • de vergoeding komt neer op 50% van het laatstverdiende maandloon, voor elke maand dat het concurrentiebeding wordt ingeroepen;
 • het concurrentiebeding is slechts van toepassing indien de werkgever zich tijdig schriftelijk op het beding beroept;
 • onder tijdig wordt verstaan uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst;
 • deze regeling geldt ook voor het relatiebeding en onder omstandigheden het anti-ronselbeding;
 • deze regeling is niet van toepassing op het geheimhoudingsbeding;
 • er is eerbiedigend overgangsrecht voor de bedingen overeengekomen voor de inwerkingtreding van deze wet voor wat betreft de geldigheidsvereisten, waarbij in het geval van het doen van het beroep op het beding de vergoeding wel verschuldigd zal zijn.

De consultatieperiode bedraagt zes weken.

Gaat deze wetgeving er komen dan dienen werkgevers zich indringend de vraag te stellen óf en voor welke functies nog een concurrentie- en/of relatiebeding in de arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen.