Nieuws

Het studiekostenbeding van artikel 7:611a BW: is er duidelijkheid?

Waar gaat het om? Werkgever is een gecertificeerde Arbodienst. Werknemer is  op 1 januari 2021 in dienst  getreden waarbij in de arbeidsovereenkomst met betrekking tot de opleiding tot Bedrijfsarts een studiekostenbeding is opgenomen. Daarin is bepaald dat bij een voortijdige of tussentijdse beëindiging van de opleiding  dan wel het niet behalen van het examen werkgever bevoegd is de vergoede kosten van werknemer terug te vorderen. Werknemer zegt vervolgens de arbeidsovereenkomst op per 1 april 2022 terwijl hij op dat moment zijn opleiding nog niet had afgerond. Werkgever vordert op grond van het studiekostenbeding terugbetaling van de opleidingskosten  voor een bedrag van € 9.646,04. Het draait dus om de vraag of...
Lees verder

Geen bescherming als klokkenluider omdat het ontbindingsverzoek geen verband houdt met de melding van werknemer.

Wat is er aan de hand? Werknemer is sinds 1 oktober 2022 in dienst bij AIG Europe S.A., op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. AIG Europe verzoekt primair de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden wegens een verstoorde arbeidsverhouding omdat hij (a) niet in staat is om zich aan de binnen AIG geldende normen en waarden te houden, (b) niet openstaat voor feedback, (c) geen reflectief vermogen heeft, (d) voortdurend in de verdediging schiet, (e) het doet voorkomen alsof sprake is van intimidatie of pesten, (f) kritiek niet ter harte neemt, (g) met klachten gebruikmaakt van de hoogst mogelijke interne meldprocedure binnen de AIG-organisatie en (h) ernstige beschuldigingen van racisme, pesten,...
Lees verder

Verminder de werkdruk en ongewenste omgangsvormen met hulp van ISO 45003

Werkdruk en ongewenste omgangsvormen zijn in toenemende mate oorzaak van uitval en verzuim. In het eerste kwartaal van 2023 viel ruim 26 procent van het totaal aantal verzuimdagen in de categorie psychisch verzuim. ISO 45003 kan hierbij helpen. Bijvoorbeeld omdat er in de norm risico’s beschreven staan waar je je als leidinggevende bewust van moet zijn en van maatregelen die een organisatie daartegen kan nemen. De norm is van toepassing op grote en kleine organisaties in alle branches. ISO 45003 is van nut voor werkgevers, HR managers, bedrijfsartsen, Arboartsen en vakbonden. Bron: NEN Connect – NEN-ISO 45003:2021 nl

No-riskpolis bij te late beoordeling WIA.

Buitenwettelijk begunstigend beleid, dit betekent echter geen verplichting van UWV om dit toe te passen. Wanneer UWV niet in staat is om tijdig over de WIA-aanvraag te beslissen, is het mogelijk op verzoek van de cliënt of belanghebbende (ex-)werkgever een no-riskpolis af te geven. Vanaf 1 mei 2023 is hiervoor de ‘Handreiking beoordeling aanvraag No-riskpolis bij te late beoordeling WIA en tijdige RIV-toets’ beschikbaar. Op het moment dat UWV niet in staat is tijdig over een WIA-aanvraag te beslissen, kan het zijn dat er mogelijk een nieuwe werkgever in beeld is voor de cliënt. Een no-riskpolis kan dan helpen om in dienst te worden genomen. Om de baankansen van de...
Lees verder

Grensoverschrijdend gedrag leidt tot ontslag op staande voet. Werkgeefster krijgt ten aanzien van (een deel van) de dringende redenen een bewijsopdracht.

Wat heeft er plaatsgevonden? Werknemer is in 2015 in dienst getreden bij de rechtsvoorganger van werkgeefster. Het brutosalaris van de werknemer bedroeg per 20 maart 2021 € 5.125,– per maand exclusief vakantietoeslag en overige emolumenten. Op zaterdag 21 januari 2023 vond een personeelsfeest van de werkgeefster plaats op de evenementen locatie DeFabrique in Utrecht. Op maandagochtend 23 januari 2023 is de werknemer door zijn leidinggevende, gebeld en per direct op non-actief gesteld, omdat er een klacht van de Commercieel Directeur van DeFabrique was binnengekomen dat hij een van de medewerksters van de catering lichamelijk had betast. Op dinsdag 24 januari 2023 heeft een gesprek plaatsgevonden op het kantoor van de...
Lees verder

Visie werknemer op re-integratie vanaf 1 juli 2023 vastleggen

Vanaf 1 juli 2023 is de mening van uw werknemer over diens re-integratieafspraken een vast onderdeel van het Plan van aanpak. Ook als u afspraken aanpast in de (Eerstejaars)evaluatie voegt u de mening van uw werknemer toe. Rol van de werknemer versterken Het toevoegen van de mening van de werknemer geeft meer inzicht hoe uw werknemer tegen de re-integratie aankijkt. Daarnaast is het een versterking van diens rol in de eerste 2 ziektejaren. Ook is het de verwachting dat deze toevoeging leidt tot een grotere betrokkenheid van zowel werkgever als werknemer bij het re-integratieproces. Wat betekent dit voor de werkgever? Vanaf 1 juli 2023 bent u verplicht de mening van...
Lees verder