Nieuws

Het ontslag op staande voet van een beveiliger vanwege “grensoverschrijdende gedragingen” is niet rechtsgeldig gegeven.

Wat is er aan de hand? Securitas Beveiliging B.V. levert beveiligingsdiensten door inzet van beveiligers aan opdrachtgevers in verschillende markten/segmenten. Werknemer is werkzaam als beveiliger en is ingezet bij de Bibliotheek Rotterdam. Op 18 oktober 2022 heeft Securitas een e-mailbericht ontvangen van de Bibliotheek Rotterdam met als inhoud dat werknemer grensoverschrijdend gedrag laat zien richting vrouwen. Naar aanleiding van dit bericht heeft Securitas werknemer uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek op dezelfde datum. Tijdens dat gesprek is werknemer met onmiddellijke ingang geschorst, hetgeen is bevestigd bij brief van 18 oktober 2022. Werknemer verzoekt om een nadere onderbouwing van het ontslag. Op 25 oktober 2022 heeft een tweede gesprek plaatsgevonden tussen partijen....
Lees verder

Aanvragen deskundigenoordeel UWV: niet alle aanvragen worden meer in behandeling genomen!

Ik begrijp vanuit de praktijk van casemanagers dat het UWV per 1 maart 2023 (zelfstandig) heeft besloten niet meer alle aanvragen voor een deskundigenoordeel in behandeling te nemen. Reden voor dit besluit is het toenemend aantal aanvragen voor een deskundigenoordeel. Het verzoek om een deskundigenoordeel over de vraag of een werkgever voldoende heeft gedaan om de (zieke) werknemer aan het werk te helpen, wordt niet meer in behandeling genomen. In deze casus stond de vraag centraal of op grond van de inspanningen een 2e Spoorre-integratie wel of niet moest worden ingezet. Het UWV heeft aangegeven de volgende deskundigenoordelen wel in behandeling te nemen: Re-integratie inspanningen werkgever of werknemer(zowel bij aanvraag...
Lees verder

De meerderheid van de Nederlanders ziet seksueel grensoverschrijdend gedrag als een groot probleem dat harder moet worden aangepakt.

Op een conferentie over aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld hebben verantwoordelijk ministers Dijkgraaf en Van Gennip een toelichting gegeven op het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Een onderdeel van het Nationaal Actieprogramma is publiekscommunicatie. Om het maatschappelijke gesprek verder op gang te brengen moet het bewustzijn en de kennis over het probleem van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld groter zijn, bij meer mensen. En omstanders moeten weten wanneer en op welke manier zij kunnen ingrijpen. Om, ook met communicatie, goed aan te sluiten bij de verschillende perspectieven en beleving in de samenleving is I&O Research gevraagd onderzoek te doen. De resultaten laten vooral...
Lees verder

Uitzendbeding wegens ziekte toegestaan, mits op verzoek van inlener.

In de beschikking van 17 maart jl. oordeelt de Hoge Raad dat een uitzendbeding, dat inhoudt dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt indien op verzoek van de inlener de terbeschikkingstelling eindigt – ook wegens of tijdens ziekte van de uitzendkracht – niet in strijd is met het wettelijke stelsel van het ontslagrecht en het opzegverbod tijdens ziekte. Bij de totstandkoming van artikel 7:691 lid 2 BW heeft de wetgever bewust een uitzendbeding van deze strekking mogelijk gemaakt. Omdat bij amendement de bescherming van de werknemer is gevonden in het ‘op verzoek van de inlener’, verdraagt een cao-bepaling die uitgaat van de fictie van een verzoek tot beëindiging van de inlener...
Lees verder

Wetsvoorstel verplichte vertrouwenspersoon: stand van zaken.

De behandeling van het wetsvoorstel heeft op 8 maart jl. in de Tweede Kamer plaatsgevonden. In de Kamer hebben onder meer de regeringspartijen VVD en CDA nog hun bedenkingen tegen het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon. VVD en CDA willen dat er een uitzondering komt voor kleine bedrijven. GroenLinks is juist tegen een uitzondering voor kleine bedrijven. Juist bij die organisaties is het lastiger om problemen bespreekbaar te maken als er iets mis is, aldus GroenLinks. Tijdens deze vergadering is er een amendement ingediend door de VVD, BBB en Fractie Den Haan  met als doel ondernemingen met minder dan tien werknemers te ontzien van de verplichting tot aanstelling van een...
Lees verder

Behandeling wetsvoorstel verplichtstellen vertrouwenspersoon

Op 8 maart jl. is het wetsvoorstel van het lid Maatoug weer aan de orde geweest. Mevrouw Maatoug en de Minister van Gennip hebben vragen van Kamerleden beantwoord. De Minister omarmt het wetsvoorstel tot verplichtstelling van een vertrouwenspersoon. Veel vragen gaan over de gevolgen van de verplichtstelling voor kleine ondernemingen: kostenaspect en regeldruk. Het plenaire debat wordt op een later tijdstip voortgezet. Bron: Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon | Tweede Kamer der Staten-Generaal