Nieuwsitem

Aanbevelingen ten aanzien van schikkingen ter zitting van de kantonrechter in WWZ-zaken en de proceskostenveroordeling

Vanuit de rechtelijke macht (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht: LOVCK&T) zijn aanbevelingen ontwikkeld op het gebied van schikkingen ter zitting van de Kantonrechter, de geregelde (pro-forma)ontbindingen en de proceskosten.

In dit overleg is afgezien van de mogelijkheid om aanbevelingen te ontwikkelen ten aanzien van de toekenning en de berekening van de billijke vergoeding.

De gedachte die daaraan ten grondslag heeft gelegen is enerzijds omdat uit de parlementaire geschiedenis van de WWZ blijkt dat het niet de bedoeling is dat een nieuwe kantonrechtersformule wordt ontwikkeld.  En anderzijds omdat sinds 1 juli 2015 hoger beroep en cassatie mogelijk is ten aanzien van de vraag of de arbeidsovereenkomst al dan niet moet worden ontbonden alsook ten aanzien van de vraag of er aanleiding bestaat voor de toekenning van de billijke vergoeding en de berekening daarvan.

De aanbevelingen worden toegepast op de WWZ-zaken waarin het verzoekschrift op of na 1 januari 2018 wordt ingediend.

Dat het gaat om aanbevelingen in de vorm van uitgangspunten waarvan in bijzondere gevallen van kan worden afgeweken, betekent dat partijen in de procedure geen rechten aan de aanbevelingen kunnen ontlenen.

De aanbevelingen hebben tot doel te bevorderen dat landelijk eenduidig en waar mogelijk uniform wordt omgegaan met:

            de schikking ter zitting in WWZ-zaken;

            de pro-forma ontbinding in WWZ-zaken;

            de proceskostenveroordeling in WWZ-zaken.

Bron:

https://www.rechtspraak.nl/sitecollectiondocuments/aanbeveling-schikking-en-proceskosten-wwz.pdf