Nieuwsitem

Een zieke werknemer die zijn baan verliest mag niet gestraft worden met een lagere WW-uitkering!

Met mijn bericht van 1 augustus 2017 “Werkloosheiduitkering voor werknemers die ziek zijn geweest” heb ik reparatiewetgeving aangekondigd.

In zijn brief 18 december 2017 informeert de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer over de voorgenomen wijzigingen van het Dagloonbesluit en de Tijdelijke regeling.

Het Dagloonbesluit wordt zodanig gewijzigd dat het dagloon van de WW-gerechtigde die wegens ziekte minder inkomen heeft ontvangen in de dagloonreferteperiode, niet meer lager is als gevolg van ziekte.

Deze wijziging gaat zowel gelden voor de werknemer die het loon tijdens ziekte doorbetaald heeft gekregen van zijn werkgever, als voor de werknemer die een ZW-uitkering van minder dan 100% (van het ZW-dagloon) heeft ontvangen.

In de voorgenomen wijziging van het Dagloonbesluit wordt opgenomen dat:

 –     de ZW-uitkering die wordt ontvangen in de referteperiode van het WW-dagloon, wordt opgehoogd door te vermenigvuldigen met 100/X;

 –     wanneer er in de referteperiode van het WW-dagloon loonaangiftetijdvakken zitten, waarin de werknemer als gevolg van ziekte de bedongen arbeid niet heeft kunnen verrichten en daardoor minder loon heeft ontvangen, wordt een vervangend aangiftetijdvak binnen die referteperiode in aanmerking genomen waarin er geen sprake is van minder loon vanwege ziekte.

In de voorgenomen wijziging van de Tijdelijke regeling wordt opgenomen dat:

 –     recht bestaat op een eenmalige tegemoetkoming voor werknemers die in de periode vanaf 1 juli 2015 tot 1 december 2017 recht op een WW-uitkering hebben gekregen en tijdens de referteperiode van het dagloon een ZW-uitkering (van minder dan 100% van het ZW-dagloon) of minder loon van hun werkgever wegens ziekte hebben ontvangen;

 –     er een ondergrens geldt van meer dan 7% van het verschil tussen het herziene dagloon (herberekend conform de nieuwe bepalingen in het Dagloonbesluit) en het oorspronkelijke dagloon (zoals het WW-dagloon in 1e instantie voor de betreffende WW-gerechtigde is vastgesteld op grond van het Dagloonbesluit zoals dat luidde vanaf 1 juli 2015);

 –     de werkloze werknemer in de dagloonreferteperiode in totaal meer dan 12 weken ziek moet zijn geweest en daardoor minder loon heeft gehad (ZW-uitkering van minder dan 100% ZW-dagloon of minder loon vanwege ziekte);

 –     er een vast indexeringspercentage geldt;

 –     het UWV een bevoegdheid krijgt tot matiging van het bedrag van de eenmalige tegemoetkoming om in uitzonderingsgevallen bovenmatige compensatie te voorkomen.

De Minister verwacht dat beide regelingen medio 2018 kunnen worden gepubliceerd.

Bron: brief Minister SoZaWe d.d. 18 december 2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34351-25.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3d34351%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4