Nieuwsitem

Wanneer eindigt het dienstverband als wordt opgezegd per 1 maart ……….?

Wat is er gebeurd?

De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd “per 1 maart 2018”. Het hof heeft geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst daarmee eindigde op 1 maart 2018, zodat het op 30 mei 2018 door de rechtbank ontvangen verzoekschrift tot betaling van een transitievergoeding tijdig is ingediend. De Hoge Raad oordeelt anders en overweegt dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd aan het einde van de laatste werkdag op 28 februari, zodat het verzoekschrift op 28 mei ingediend had moeten zijn.

Eerst de kantonrechter en toen het Hof

De kantonrechter heeft de werkneemster niet ontvankelijk verklaard in haar verzoek om de transitievergoeding, omdat het verzoekschrift op 30 mei 2018 is ingediend, terwijl de vervaltermijn van artikel 7:686a lid 4 sub b BW eindigde op 28 mei 2018. In hoger beroep heeft het hof geoordeeld dat het dienstverband is geëindigd op 1 maart 2018, zodat de vervaltermijn nog niet was verstreken. Het hof heeft de gevraagde transitievergoeding toegewezen.

En vervolgens de Hoge Raad


De rechtsvraag die aan de orde is: hoe moet de zinsnede “de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd” in art. 7:686a lid 4, onder b, BW worden uitgelegd, en in het bijzonder of het daarbij gaat om de laatste dag van het dienstverband, dan wel de eerste daaropvolgende dag. In samenhang daarmee de vraag op welke dag een arbeidsovereenkomst eindigt bij een opzegging tegen het einde van de maand als bedoeld in art. 7:672 lid 1 BW.

Een voor de hand liggende en in de praktijk gangbare en goed hanteerbare uitleg van de wettelijke regeling betreffende het eindigen van de arbeidsovereenkomst, brengt dan mee dat de overeenkomst eindigt aan het einde van de laatste werkdag en de daaropvolgende dag niet meer bestaat.

Is niet overeengekomen dat de opzegging tegen een andere dag geschiedt dan tegen het einde van de maand, dan eindigt de arbeidsovereenkomst dus op die dag. Dat geldt eveneens voor de opzegging “per” de eerste dag van de volgende maand.

De arbeidsovereenkomst van de werkneemster is dus geëindigd op 28 februari 2018, zodat zij haar verzoekschrift te laat heeft ingediend.

Bron:

ECLI:NL:HR:2021:188, Hoge Raad, 19/04818 (rechtspraak.nl)