Nieuwsitem

Ontslagprocedure wegens bedrijfseconomische redenen

Er kunnen zich binnen de onderneming bedrijfseconomische omstandigheden voordoen die aanleiding geven werknemers te ontslaan.

Daarbij kan worden gedacht aan:

 • de slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf;
 • werkvermindering;
 • organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging;
 • een bedrijfsverhuizing;
 • vervallen van een loonkostensubsidie.

Uitvoeringsregels

Het UWV hanteert uitvoeringsregels bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Met publicatie van de uitvoeringsregels biedt het UWV meer duidelijkheid over (het waarom van) de benodigde , verplicht gestelde, gegevens en de wijze van toepassing van de wettelijke bepalingen over ontslag en de beoordeling van verzoeken om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen.

Via onderstaande link zijn de uitvoeringsregels te raadplegen:

https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/uitvoeringsregels-ontslag-om-bedrijfseconomische-redenen-2019.pdf

Indienen van een ontslagaanvraag (digitale procedure)

Als u een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen wilt indienen, vult u de formulieren ‘Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische reden’ in.  

Via onderstaande link is een handleiding voor het indienen van de aanvraag te raadplegen:

https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/handleiding-ontslagaanvraag-wegens-bedrijfseconomische-redenen.pdf

De aanvraag bestaat uit 3 delen: A, B en C.

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ontslagvergunning-wegens-bedrijfseconomische-redenen-deel-a.aspx

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ontslagvergunning-wegens-bedrijfseconomische-redenen-deel-b.aspx

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ontslagvergunning-wegens-bedrijfseconomische-redenen-deel-c.aspx

Voor een complete ontslagaanvraag vult u alle 3 de formulieren volledig in en stuurt u alle gevraagde documenten direct mee. U kunt alles uploaden via het werkgeversportaal.

Hiervoor heeft u e-Herkenning nodig. Pas als de complete aanvraag bij het UWV binnen is, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Voor het invullen van het C-formulier is een aparte handleiding beschikbaar:

https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/tekst-toelichting-aanvraag-ontslagvergunning-wegens-bedrijfseconomische-redenen-c.pdf

Een voorlopige aanvraag in het geval van onderhandeling met werknemer(s) over een beëindiging met wederzijds goedvinden

Wilt u na het indienen van de ontslagaanvraag nog met de werknemer(s) onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst? Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een voorlopige ontslagaanvraag in te dienen met een verzoek om uitstel in.

In dat geval dient u als volgt te handelen:

 • alleen het volledig ingevulde deel A van het formulier met de bijlage(n) in te sturen. Op dit formulier geeft u aan dat u nog met de werknemer(s) wilt onderhandelen en daarom uitstel verzoekt.
 • als bijlage mee te sturen een lijst met daarop naam, adresgegevens en het Burgerservicenummer van de werknemer(s) voor wie u een ontslagvergunning aanvraagt.

Lukt het niet om met de werknemer(s) overeenstemming te bereiken dan betekent dit dat u alsnog het B- en het C-formulier moet gaan indienen. Het is dan aan te bevelen om voorafgaand aan het doen van de voorlopige aanvraag ook al de nodige voorbereidingen te treffen om de volledige aanvraag te kunnen indienen.

Waar dient de ontslagaanvraag te worden ingediend?

De aanvraag dient te worden ingediend bij een van de vestigingen van de Arbeid juridische dienstverlening (AJD) van het UWV. Hoofdregel daarbij: het gaat dan om de AJD-vestiging in het werkgebied waar de werknemers werkzaam zijn. De adressen en contactgegevens van de verschillende vestigingen zijn via de volgende link te raadplegen:

https://www.uwv.nl/werkgevers/contact-ajd

Collectief ontslag

Wilt u binnen 3 maanden 20 of meer werknemers (waaronder bij u werkzame payroll-werknemers) binnen 1 werkgebied ontslaan om bedrijfseconomische redenen, dan is er sprake van een collectief ontslag.

Om te bepalen of er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen van 20 of meer werknemers moet u meetellen:

 • ontslag met wederzijds goedvinden/via opzegging met instemming;
 • ontslag via UWV;
 • ontslag via een cao-ontslagcommissie;
 • ontslag via de kantonrechter (bij contracten die niet tussentijds kunnen worden opgezegd).

Wanneer er sprake is van collectief ontslag, moet u zich houden aan de regels van de Wet melding collectief ontslag (WMCO). U moet dan het volgende doen:

 • U meldt bij UWV en de vakbonden met leden binnen uw bedrijf dat u werknemers collectief gaat ontslaan.
 • U raadpleegt de vakbonden over de voorgenomen ontslagen. Dit houdt in dat u met elkaar overlegt over de plannen. Als de vakbond niet (op tijd) reageert op uw uitnodiging, dan vervalt deze verplichting.
 • U raadpleegt meestal ook de ondernemingsraad (OR).

Voor de melding collectief ontslag heeft het UWV de volgende gegevens nodig:

 • de redenen voor collectief ontslag;
 • het aantal werknemers dat u wilt ontslaan, verdeeld naar functie, leeftijd en geslacht;
 • het aantal werknemers dat u gewoonlijk in dienst heeft;
 • de datum waarop u uw werknemers wilt ontslaan;
 • de selectiecriteria;
 • de berekening van eventuele afvloeiingsregelingen;
 • de manier waarop u de arbeidsovereenkomsten wilt beëindigen;
 • of er een OR is en wanneer deze wordt geraadpleegd.

Het formulier voor het melden van het collectief is te downloaden via de volgende link:

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-voornemen-tot-collectief-ontslag.aspx