Nieuwsitem

Wijzigingen Arbowet 2017: een betere preventie!

Op 22 december 2015 heeft minister Asscher een wetsvoorstel ingediend om te komen tot een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet.

De regering wil beroepsziekten en arbeid gerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen door middel van een betere preventie.

Het was de bedoeling dat de gewijzigde Arbowet op 1 januari 2017 zou ingaan. Dit is niet gebeurd. De verwachting is dat de wet alsnog per 1 juli 2017 gaat worden ingevoerd.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

        De Ondernemingsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot de benoeming van de preventiemedewerker, zijn positionering in de organisatie en samenwerking met de arbodienstverleners en de aanwijzing van andere bedrijfsartsen en arbodiensten die een second opinion kunnen uitvoeren.

        Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’ ook wel ‘arbeidsomstandighedenspreekuur’ genoemd.

        Werknemers hebben recht op een second opinion door en van een andere bedrijfsarts.

        Indien een werknemer van mening is dat er voor het geven van de second opinion geen geschikte bedrijfsarts beschikbaar is dan kan werknemer een andere bedrijfsarts voorstellen.

        Werkgever is niet verplicht akkoord te gaan met (betaling van) iedere door de werknemer aangedragen bedrijfsarts.

        De rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding wordt versterkt door vast te leggen dat deze rol een adviserende is.

        De werkgever blijft verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding.

        De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.

        De bedrijfsarts heeft het recht om overleg met de Ondernemingsraad te voeren.

        De bedrijfsarts is verplicht om een klachtenprocedure te hebben.

        De bedrijfsarts is verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

        Er worden minimumeisen gesteld aan het basiscontract arbodienstverlening, waaronder het maken van afspraken over advisering in het kader van preventie, voorkoming van langdurige uitval en beroepsziekten en het maken van afspraken over welke andere bedrijfsarts/arbodienst de second opinion kunnen uitvoeren.

Bron: Staatsblad 2017/22

Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen