Nieuwsitem

Werkgevers pas op: reden voor beëindiging van het dienstverband dient in de loonaangifte te worden vermeld!

De belastingdienst heeft de codes voor de loonaangifte 2020 gepubliceerd. Met ingang van 1 januari 2020 dienen werkgevers de reden voor de beëindiging van het dienstverband te vermelden in de loonaangifte.

Deze maatregel heeft tot doel het UWV in de gelegenheid te stellen controle uit te oefenen op de vraag of de ex-werknemer aan de voorwaarden voldoet voor het verkrijgen van een WW-uitkering om zo uitkeringsfraude te voorkomen.

Code reden einde arbeidsovereenkomst.

01 Opzegging door de werkgever binnen de proeftijd

02 Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV

03 Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever

04 Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever

20 Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer

21 Opzegging door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet)

30 Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

31 Einde van rechtswege, om een andere reden (intreden ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden, e.d.)

40 Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding doorinlener vanwege ziekte uitzendkracht

41 Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere reden

90 De arbeidsovereenkomst loopt door, maar de inkomstenverhouding is administratief beëindigd

99 Een andere, hiervoor niet genoemde reden

Bron:

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/codes_aangifte_loonheffingen_2020_lh9981z01ke.pdf