Nieuwsitem

Vervolg internetconsultatie wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De internetconsultatie met betrekking tot de WAB is op 7 mei jl. geëindigd.

Er zijn 278 openbare reacties ingediend en te raadplegen via onderstaande link. De verschillende beroepsverenigingen van arbeidsrechtadvocaten hebben inhoudelijke kanttekeningen geplaatst bij de verschillende wijzigingen die in de WAB worden voorgesteld.

Zo hebben de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht gezamenlijk de volgende conclusie(s) getrokken:

“De WAB brengt een aantal onevenwichtigheden van de WWZ weer in balans. Daarnaast draagt de WAB bij aan het verkleinen van de kloof tussen vast en flex. Desalniettemin moeten wij de conclusie trekken dat (ook) de WAB een vorm van symptoombestrijding is.

De gang van zaken rondom de WWZ en de Wet DBA toont aan dat ons huidige bestel van arbeidsrechtelijke bescherming en sociaalverzekeringsrechtelijke vangnetregelingen (inclusief de fiscale behandeling van arbeid en onderneming) aan grondige herziening toe is.

 Anders dan de WWZ en de Wet DBA, en naast de WAB, zou moeten worden gestreefd naar grondige herziening op termijn van het gehele stelsel. Dat gaat uiteraard niet over één nacht ijs. Gelijk aan bijvoorbeeld grote herzieningsprojecten als “Modernisering Wetboek van Strafvordering”, bevelen wij aan een staatscommissie in het leven te roepen met als opdracht een toekomstbestendige wettelijke regeling van arbeid en inkomenszekerheid te ontwerpen.

De diversiteit op de arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen/robotisering/platformisering, verschillen tussen “haves en have nots”, internationale concurrentie, noodzaak van permanente scholing en weerbaarheid op de arbeidsmarkt, vragen immers om een nieuwe en integrale visie op “arbeid” (inclusief ZZP).”

Ik onderschrijf deze conclusies en ik ben dan ook benieuwd wat de uiteindelijke reactie van het kabinet zal zijn naar aanleiding van dit signaal uit de arbeidsrechtadvocatuur.

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/arbeidsmarkt_in_balans/reacties