Nieuwsitem

Campagne SoZaWe ‘werken met gevaarlijke stoffen’

De Staatssecretaris van SoZaWe start op 14 mei 2018 een programma gericht op het voorkomen van beroepsziekte. Het programma (2018-2021) richt zich in ieder geval de eerste twee jaar op gevaarlijke stoffen.

De afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd die aantonen dat het voorkomen van beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan stoffen geen vanzelfsprekendheid is. In de eerste plaats ontbreekt het risicobewustzijn. Werkgevers en werknemers zijn zich vaak niet bewust van risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen en de gevolgen daarvan voor de gezondheid. Dit heeft een aantal redenen, zoals de eerdergenoemde lange latentietijd, het feit dat daardoor de causale relatie met blootstelling niet altijd duidelijk is en het feit dat blootstelling niet altijd merkbaar of zichtbaar is, dat gevaarlijke stoffen niet altijd worden herkend en dat mensen vaak denken dat het niet over hen gaat.

Met het programma wil de Staatsecretaris met branches, bedrijven, producenten, werkgever- en werknemersorganisaties, Arboprofessionals en preventiemedewerkers een verdere beweging in gang zetten om te komen tot een gezondere en veiligere omgang met stoffen op de werkvloer.

Werkgevers worden gestimuleerd om maatregelen te nemen zodat gezond en veilig wordt gewerkt, mensen elkaar op de werkvloer daarop aanspreken en het juiste gesprek plaats vindt tussen werkgever, Arboprofessionals en werknemer. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de omgang met gevaarlijke stoffen en hebben een gezamenlijk belang om gezondheidsschade door werk te voorkomen.

 Dit moet resultaat opleveren: minder persoonlijk leed, beperking van verzuimkosten, betere inzetbaarheid, tevreden werknemers en het behoud van een goede gezondheid, ook tot na de pensioenleeftijd.

Het programma bestaat uit drie sporen:

1.     Agenderen van het thema en vergroten van bewustwording met een communicatie- en bewustwordingscampagne.

2.     Opstellen en implementeren van effectieve interventies (samen met branches en beroepsgroepen).

3.     Ontwikkelen en verspreiden van (nieuwe) kennis en innovatie.

 Bron: SoZaWe |14 mei 2018|

 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/05/14/ruim-een-miljoen-nederlanders-te-maken-met-gevaarlijke-stoffen-op-het-werk