Nieuwsitem

Twee jaar arbeidsongeschiktheid, slapende dienstverbanden en transitievergoeding

Minister Asscher heeft bij brief van 1 maart 2017 Kamervragen beantwoord over grote werkgevers die bewust werknemers slapend in dienst houden.

In deze brief handhaaft de Minister zijn eerder ingenomen standpunt ‘dat het enkel in dienst houden van een werknemer om (nog) geen transitievergoeding te betalen niet getuigt van ‘fatsoenlijk werkgeverschap’.

Onfatsoenlijk werkgeverschap is echter niet gelijk te stellen aan ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Dit onderkent de Minister ook door te verwijzen naar de rechtelijke uitspraken die tot nu toe op dit onderwerp onder de WWZ zijn gewezen.

Zowel het Hof Arnhem Leeuwarden als het Hof Den Haag hebben in hoger beroep geoordeeld dat het slapend in stand houden van het dienstverband om op die manier te ontkomen aan het betalen van een transitievergoeding rechtens niet ongeoorloofd is en geen tekortkoming in de nakoming van de arbeidsovereenkomst of misbruik van bevoegdheid oplevert.

De Minister zoekt vervolgens aansluiting bij een door hem ingediend wetsvoorstel dat erin voorziet dat transitievergoedingen die zijn betaald in de periode tussen 1 juli 2015 (inwerkingtreding WWZ en introductie van de transitievergoeding) en 1 januari 2019 (de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel) zullen worden gecompenseerd.

De vraag is of dit wetsvoorstel er na de verkiezingen ongeschonden doorheen komt.

Bron:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2017/03/01/beantwoording-kamervragen-in-dienst-houden-slapende-werknemers