Nieuwsitem

Struikelen over de herplaatsingsplicht

In artikel 7:669 lid 1 BW is bepaald dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen indien daar (a) een redelijke grond voor is en (b) herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

De herplaatsingsverplichting kan alsnog een struikelblok vormen voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ook als er sprake is van de aanwezigheid van een redelijke ontslaggrond.

Feiten

Werknemer is vanaf 15 september 2005 in dienst van Achmea. Achmea verzoekt de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden wegens disfunctioneren. Het disfunctioneren wordt gebaseerd op de achterblijvende verkoopresultaten over de afgelopen tweeënhalf jaar.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van disfunctioneren. De kantonrechter baseert zich op overgelegde verslagen van voortgangsgesprekken en de beoordelingsverslagen van 2014 en 2015.

Ook oordeelt de kantonrechter dat Achmea de werknemer voldoende tijdig in kennis heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren, waarbij het verbeter- en coachingstraject anderhalf jaar heeft geduurd.

Tot zover niets aan de hand: werkgever heeft daarmee voldaan aan de verplichtingen zoals neergelegd in artikel 7:669 lid 3 letter d BW.

Toch struikelt werkgever alsnog over de herplaatsingsplicht. De kantonrechter oordeelt namelijk dat uit de overgelegde verslagen van de voortgangsgesprekken die in het kader van het herplaatsingstraject met werknemer zijn gevoerd, blijkt dat Achmea het solliciteren van werknemer alleen heeft gefaciliteerd. Achmea wordt op dit punt passiviteit verweten.

Nu Achmea als groot concern kan worden gekwalificeerd, stelt de kantonrechter zich op het standpunt dat Achmea (a) actiever had moeten zoeken naar een andere passende functie en (b) eventuele belemmeringen om voor de gevonden functies in aanmerking te komen zo veel als mogelijk had dienen weg te nemen.

Conclusie

De kantonrechter weigert de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van het oordeel dat onvoldoende is gebleken dat herplaatsing van de werknemer in een ander passende functie binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is.

Werkgevers in concernverband opgelet! De herplaatsingsplicht vraagt om een actieve opstelling van de werkgever.

Bron:

Kantonrechter Leeuwarden 22 maart 2017: ECLI:NL:RBNNE:2017:973.