Nieuwsitem

Regeling compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

26 februari jl. is de Regeling compensatie transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige ongeschiktheid in de Staatscourant gepubliceerd.

De aanvraag voor compensatie ziet op de transitievergoeding die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020, maar ook op de transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn verstrekt.

Beoordeling recht op compensatie door het UWV

In de toelichting op deze regeling staat nauwkeurig omschreven welke gegevens de werkgever aan het UWV dient te verstrekken, om het UWV in de gelegenheid te stellen te kunnen vaststellen:

 • dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • dat werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • dat een transitievergoeding is betaald;
 • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden;
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Gegevensverstrekking door werkgever

De werkgever zal de volgende gegevens moeten verstrekken:

 • de arbeidsovereenkomst;
 • wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: (a) de beschikking van het UWV waaruit blijkt dat toestemming is verleend voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst of (b) beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is ontbonden of (c) de beëindigingsovereenkomst met betrekking tot de beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming UWV, moet een verklaring worden overgelegd dat werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
 • aan de hand van loonstroken het door werkgever betaalde loon tijdens ziekte;
 • gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
 • bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Bron:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10547.pdf