Nieuwsitem

Werkgever pas op bij het vervallen van vakantiedagen!

Hoe zit het ook alweer met het recht op vakantie?

In de artikelen 7:634 tot en met 7:645 BW zijn de regels opgenomen met betrekking tot onder andere het recht op vakantie, het opnemen van vakantiedagen en de loondoorbetaling tijdens vakantie.

Vakantie opnemen heeft tot doel de werknemer in staat te stellen uit te rusten (ook wel de recuperatiefunctie genoemd). Naast het in de wet genoemde minimum aantal vakantiedagen kan er ook sprake zijn van bovenwettelijke vakantiedagen (bijvoorbeeld op grond van een cao).

De wettelijke vakantiedagen kennen een vervaltermijn van zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, tenzij werknemer tot aan dat tijdstip niet in staat is geweest vakantie op te nemen. In dat geval geldt dan net als voor de bovenwettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn van vijf jaar.

Ontwikkeling rechtspraak

Uit Europese rechtspraak kan al enige tijd worden afgeleid dat (wettelijke) vakantiedagen niet mogen vervallen als de werknemer niet in de gelegenheid was deze vakantierechten op te nemen.

In twee arresten van 6 november 2018 van het Hof van Justitie EU is werkgevers een extra informatie- en zorgverplichting opgelegd, die er op neerkomt dat werknemer tijdig en op precieze wijze dient te worden geïnformeerd over het eventuele verlies van vakantierechten, die niet tijdig worden opgenomen.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

U dient zich actiever op te stellen als het gaat om de informatieverstrekking met betrekking tot het aantal openstaande (wettelijke) vakantiedagen, de opname daarvan en bij niet opname het vervallen van die vakantiedagen.

Het alleen administreren van de vakantiedagen, waarbij werknemers de mogelijkheid hebben die registratie te raadplegen, volstaat niet meer.

Advies aan u: informeer alle werknemers ergens in de loop van het vierde kwartaal van ieder boekjaar – individueel en schriftelijk – hoeveel wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen over dat jaar nog openstaan. Tevens dient daarbij met betrekking tot de wettelijke vakantiedagen te worden aangegeven dat deze in verband met de vervaltermijn vóór 1 juli van het volgend jaar dienen te worden opgenomen.

Wat is het risico?

Voldoet u niet aan de informatie- en zorgverplichting en/of kan u niet bewijzen dat u daaraan heeft voldaan, dan is het gevolg dat de wettelijke vakantiedagen niet vervallen. Met andere woorden de vervaltermijn van zes maanden is niet van toepassing.

Bron:

HvJ EU 6 november 2018, ECLI:EU:C:2018:872 en HvJ EU 6 november 2018, ECLI:EU:C:2018:874