Nieuwsitem

Ontslag op staande voet: omschrijving in de ontslagbrief is belangrijk!

Waar gaat het om?

Werkneemster is op 3 februari 2021 door Werkgever op staande voet ontslagen. Volgens werkgever heeft werkneemster zich schuldig gemaakt aan het delen van gevoelige bedrijfsinformatie door een foto te maken van een document dat zich in de kamer van de directie bevond en die foto via WhatsApp te sturen naar haar zus. Werkneemster heeft erkend dat zij een foto heeft gemaakt en naar haar zus heeft gestuurd, maar betwist dat het daarbij ging om bedrijfsgevoelige informatie. Volgens werkneemster is er geen sprake van een dringende reden die een ontslag op staande voet kan rechtvaardigen. Zij heeft daarom een verzoekschrift ingediend.

Wat zijn de feiten?

Werkneemster heeft op 31 januari 2021 een foto gemaakt van een tekst die zij aantrof in het kantoor van werkgever. Zij heeft die foto via whatsapp gedeeld met haar zus, die ook bij deze werkgever heeft gewerkt. De gefotografeerde tekst luidt:

 

“Donderdag 10 december 2020 rond 10:30 uur

Vrijdag 20 november in de middag staan [A] , [B] , [C] en [D] buiten. De vraag kwam op of [E] positief of negatief is getest op Corona. [A] zei dat ze positief is getest op Corona. Dit is iets wat helemaal niet zeker is en zij maakt het zelf tot een feit. “Hierop werd een beetje boos gereageerd”, aldus [B].

 

Zaterdag 21 november was er een slaapfeestje bij [B] thuis. [D] , [C] en [A] waren hierbij aanwezig. Wederom werd er gesproken over de ‘ [E] ’ situatie. [C] en [D] besluiten [F] op de proef te stellen. Ze willen [F] voor het blok zetten met de vraag of [E] Corona heeft. Hierop hadden ze van [A] al een antwoord gekregen dus was de vraag in principe retorisch.

 

Op maandag 23 november 2020 waarschuwt [B] [F] voor [C] en [D] . Ook gaf [C] aan dat ze een klacht wil indienen en [D] stemde in. [B] vraagt waarom ze dan graag willen blijven werken. [D] zegt: ,, Ik wil zoveel mogelijk bewijs tegen dit bedrijf hebben en ze hiermee kapot maken!”

 

Werkgever heeft werkneemster op 3 februari 2021 op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief van 3 februari 2021 schrijft de directeur aan werkneemster:

 

“Met deze brief bevestig ik dat u met onmiddellijke ingang op staande voet ontslagen bent. De reden hiervoor is als volgt: [werkneemster] heeft op 31 januari 2021 een foto genomen van gevoelige bedrijfsinformatie en deze geplaatst op WhatsApp.

 

Deze omstandigheden vormen een dringende reden tot ontslag op staande voet volgens artikel 7:678 BW. Op grond daarvan beëindig ik uw arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang.

 

Ontslag op staande voet maakt u schadeplichtig. Derhalve behoud ik mij het recht voor om eventuele schade door de omstandigheden die leidden tot dit ontslag op u te verhalen en/of deze schade te verrekenen met de eindafrekening van uw arbeidsovereenkomst.

 

Om er zeker van te zijn dat u kennis neemt van dit bericht, overhandig ik u deze brief persoonlijk vandaag 3 februari 2021 bij ons op kantoor.”

 

Wat is het oordeel van de kantonrechter?

Ingevolge artikel 7:677lid 1 BW is iedere partij bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij. Uit de omschrijving van de dringende reden in de ontslagbrief moet het voor de werknemer duidelijk zijn welke concrete feiten of omstandigheden tot het ontslag hebben geleid.

Ingevolge artikel 7:678 lid 1 BW worden voor de werkgever als dringende redenen beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van een werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Bij de beoordeling van het ontslag op staande voet moet de kantonrechter alleen uitgaan van de omschrijving in de ontslagbrief. De dringende reden wordt als het ware gefixeerd door de omschrijving in de ontslagbrief.

Het staat tussen partijen vast dat werkneemster een foto heeft gemaakt van een stuk tekst dat zich bevond in het kantoor van de directie dan wel de manager, maar daaruit volgt niet zonder meer dat het hier om een stuk met bedrijfsgevoelige informatie gaat. Immers, niet alles wat zich binnen de muren van een werkgever bevindt, is zonder meer als bedrijfsgevoelig aan te merken.

De kantonrechter is van oordeel dat de term ‘gevoelige bedrijfsinformatie’ uit de ontslagbrief in dit geval de lading niet dekt. Daarvoor is redengevend dat de inhoud van de tekst betrekking heeft op gesprekken die buiten werktijd (op een slaapfeestje) tussen personeelsleden hebben plaatsgevonden.

Een oordeel over het ontslag van werkneemster was mogelijk anders uitgevallen als werkgever bijvoorbeeld aan het ontslag ten grondslag had gelegd dat werkneemster zonder toestemming moedwillig een personeelsdossier heeft ingezien en (een deel van) de inhoud daarvan naar buiten heeft gebracht. Maar op die manier is de reden voor het ontslag nu niet omschreven.

Aldus de kantonrechter die op grond daarvan oordeelt dat het ontslag op staande voet geen stand kan houden. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst komt wel tot stand, waarbij werkgever wordt geconfronteerd met de gevolgen van een onregelmatige opzegging en in deze specifieke casus ook nog wordt veroordeeld tot betaling van een billijke vergoeding.

Wees je als werkgever bewust van de noodzaak van een goede omschrijving van de grond(en) waarop een ontslag op staande voet wordt ingeroepen.

Bron:

ECLI:NL:RBOVE:2021:2468, Rechtbank Overijssel, 9133980 \ EJ VERZ 21-147 (rechtspraak.nl)