Nieuwsitem

Ontslag op staande voet, GPS-volgsysteem en privacy!

Een thuiszorgmedewerkster wordt op staande voet ontslagen nadat zij herhaaldelijk uren heeft gedeclareerd die zij niet heeft gewerkt en zij meerdere keren een zorgrapportage heeft opgesteld, terwijl die zorg niet is verleend.

Aan werkneemster is een bedrijfsauto ter beschikking gesteld. In de auto is een GPS-systeem aangebracht, waarbij kan worden gevolgd hoe lang de auto bij een bepaald adres heeft stilgestaan.

Als bewijsmiddel ter onderbouwing van het ontslag op staande voet heeft werkgever delen van de GPS-uitdraai overgelegd. Werkgever heeft tijdens de zitting toegelicht het GPS-volgsysteem niet zelf in de auto te hebben geplaatst. Dit is gebeurd door het verhuurbedrijf waarvan de auto aanvankelijk werd gehuurd en later werd gekocht.

Werkneemster is het niet eens met het ontslag op staande voet en verzoekt het ontslag op staande voet te vernietigen. Zij is van mening dat er geen sprake is van het bewust en opzettelijk indienen van onjuiste declaraties of het bewust onjuist opstellen van zorgrapportages.

Wel of geen onrechtmatig verkregen bewijs?

Interessante vraag in deze kwestie of werkneemster zich terecht op het standpunt kan stellen dat de GPS-uitdraai als onrechtmatig verkregen bewijs buiten beschouwing moet worden gelaten omdat het gebruik daarvan een ongerechtvaardigde inbreuk vormt op haar privacy. Het gebruik van de GPS-uitdraai was volgens werkneemster niet voorzienbaar, niet kenbaar, volledig willekeurig en disproportioneel.

Wat vond de kantonrechter hiervan?

De kantonrechter stelde zich op het standpunt “dat het nog maar zeer de vraag is of er sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs”.

Dit standpunt werd toegelicht aan de hand van de stelling dat ook indien wordt vastgesteld dat bewijsmateriaal door de partij die zich erop beroept onrechtmatig is verkregen, niet als algemene regel geldt dat de rechter daarop geen acht mag slaan.

In beginsel wegen het algemeen maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, alsmede het belang dat partijen erbij hebben hun stellingen in rechte aannemelijk te kunnen maken, zwaarder dan het belang van uitsluiting van bewijs. Slechts indien sprake is van bijkomende omstandigheden is volgens rechtspraak van de Hoge Raad uitsluiting van het bewijs gerechtvaardigd.

Omdat werkneemster geen feiten en omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan moet worden aangenomen dat de GPS-uitdraai niet deugt, is de kantonrechter uitgegaan van de juistheid van de in de uitdraai opgenomen gegevens.

De kantonrechter concludeerde dat het ontslag op staande voet terecht was ingeroepen en wees dus het verzoek om vernietiging van het ontslag op staande voet af.

Had het ook anders kunnen aflopen?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is ook van toepassing op volgsystemen.

Werkgevers dienen werknemers te informeren over het feit dat zij ‘gevolgd (kunnen) worden’ en wat het doel van deze registratie is.  De AVG spreekt over gevoelige gegevens, waarbij kan worden gedacht aan locatie gegevens bijvoorbeeld door auto-tracking. Een en ander dient te worden vastgelegd in een protocol.

In deze kwestie ontbrak dit alles, wat er toe had kunnen leiden dat de kantonrechter de GPS-uitdraaien toch als onrechtmatig bewijs had kunnen kwalificeren.

Bron: Rechtbank Overijssel 11 juli 2018

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:2409