Nieuwsitem

Nadere regels met betrekking tot oproepovereenkomsten: hoge WW-premie bij urenuitbreiding.

Op 1 maart jl. is er een internetconsultatie opengesteld. De consultatie betreft wijzigingen in het Besluit Wfsv, het Besluit nadere regels oproepovereenkomsten en het Besluit SUWI.

Uit onderzoek is gebleken dat werkgevers een tijdelijke uitbreiding van de arbeidsomvang kunnen realiseren onder de lage WW-premie. Daarnaast biedt de huidige wet- en regelgeving geen uitsluitsel geeft over de vraag wat de precieze scheidslijn is tussen een oproepovereenkomst en een niet-oproepovereenkomst. Deze knelpunten worden met de voorgenomen wijzigingen ondervangen.

Om voor een lage WW-premie in aanmerking te komen moet aan de volgende drie voorwaarden zijn voldaan:

  1. De arbeidsovereenkomst moet schriftelijk zijn overeengekomen.
  2. De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan.
  3. De contracturen per periode zijn eenduidig in de arbeidsovereenkomst vastgelegd. Er is dus geen sprake van een oproepovereenkomst.

Op grond van de voorgestelde wijziging wordt daaraan een vierde voorwaarde toegevoegd: er mag geen sprake zijn van meerdere arbeidsomvangen binnen één arbeidsovereenkomst. Is dat wel het geval dan dient de hoge WW-premie te worden betaald.

De hoofdregel is: de wijzigingen ten aanzien van de premiedifferentiatie in de WW worden zo vormgegeven dat indien sprake is van een arbeidsovereenkomst waarin meer dan één arbeidsomvang is overeengekomen de hoge WW-premie gedurende de gehele periode dat dit is overeengekomen dient te worden afgedragen, totdat er voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst nog maar één arbeidsomvang geldt.

Op deze hoofdregel gelden drie uitzonderingen:

  1. Er is sprake van een éénmalige tijdelijke urenuitbreiding.
  2. De arbeidsduur wordt structureel aangepast.
  3. Er is sprake van een éénmalige vermindering van de arbeidsomvang voor bepaalde tijd.

In de nota van toelichtingen wordt aan de hand van voorbeelden een en ander nader toegelicht.

Het ligt in de bedoeling de wijzigingen per 1 januari 2023 in werking te laten treden.

Overheid.nl | Consultatie Wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit nadere regels oproepovereenkomsten (internetconsultatie.nl)