Nieuwsitem

Het Skills paspoort: de mogelijkheid van het ‘vrij reizen’ op de arbeidsmarkt!

Beroepen veranderen of verdwijnen in hoog tempo door digitalisering, automatisering en robotisering. Het skills paspoort kan de oplossing zijn om in te spelen op deze behoefte aan overzicht. Maar de ontwikkeling en implementatie ervan vraagt om visie, brede samenwerking en regie. Zo blijkt uit een recent onderzoek van TNO in samenwerking met een drietal hogescholen en steun van Instituut Gak.

De implementatie van het Skills paspoort

Om op veranderingen in te spelen is het essentieel dat de beroepsbevolking tijdig en regelmatig nieuwe skills aanleert en bestaande verbetert. Een helder overzicht van hun bestaande en gewenste skills helpt werkenden, werkzoekenden en studenten bij hun loopbaanontwikkeling en werkgevers bij de werving, selectie en scholing van personeel.

Binnen het onderzoeksproject ‘Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt: randvoorwaarden voor een succesvol skills paspoort’ is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het skills paspoort.

Willen de werkgevers met een skills paspoort aan de slag gaan, dan zou het volgens het onderzoek moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het moet een overzicht bevatten van opleidingen en diploma’s/certificaten, werkervaring, al dan niet gevat in skills.
 • Het moet beknopt zijn (maximaal 3 - 4 pagina’s) en eenvoudig vormgegeven, zodat werknemers met verschillende opleidingsniveaus ermee kunnen werken.
 • Er moet ruimte zijn om er naar eigen keuze elementen en skills aan toe te voegen.
 • De skills die erin staan moeten uniform zijn, gekoppeld aan een uniform interpretatiekader, zodat iedereen hetzelfde verstaat onder de skills die erin zijn opgenomen.
 • De werknemers zijn eigenaar en beheerders van het skills paspoort en bepalen zelf wie er toegang tot krijgt. Werkgevers willen een rol in het faciliteren van het skills paspoort, maar vragen wel inzicht in de paspoorten van hun medewerkers.
 • Alle actoren leveren gedeelde financiële bijdragen: werkgevers, werknemers en overheid.

Uit het onderzoek onder de werknemers blijkt dat het skills paspoort zou moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Respect, veiligheid en privacy. Dit zijn de meest belangrijke voorwaarden. Bij het ontbreken van duidelijke regels en een onafhankelijk waarborg, neemt maar een gering aantal werknemers een skills paspoort.
 • Het beheer ervan ligt bij de werknemers. Zij willen zelf eigenaar zijn over de inhoud, de toegang en het beheer.
 • Het moet een overzicht van opleidingen, diploma’s/certificaten en werkervaring bevatten die tevens vertaald zijn naar skills.
 • Het zou flexibel/op maat in te delen moeten zijn, zodat paspoorthouders daar zelf skills kunnen inzetten en uithalen.
 • Eén skills taal met een eenduidige betekenis die alle werkgevers erkennen, zodat alle werkgevers dezelfde betekenis ontlenen aan de skills in het skills paspoort.
 • De kosten ervan zijn minimaal. Een kostenverdeelsleutel is volgens werknemers een optie als het skills paspoort een toegevoegde waarde heeft (het sneller leidt tot een baan). De kostenverdeelsleutel is afhankelijk van wie het meest profiteert en/of wie het verplicht stelt.

Bron:

Het skillspaspoort: mogelijke oplossing voor ‘vrij reizen’ over de arbeidsmarkt | TNO