Nieuwsitem

Gespreksleider Intervisie

Verplichting voor advocaten

Advocaten zijn op grond van artikel 26 van de Advocatenwet vanaf 1 maart 2020 verplicht jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback.

Gestructureerde feedback heeft tot doel dat collega’s leren van elkaars ervaringen, problemen en uitdagingen uit de dagelijkse praktijk. Intervisie is een van de vormen van gestructureerde feedback.

Wat is intervisie?

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep gelijkwaardige professionals die dient ter bevordering van de kwaliteit van de professionele beroepsuitoefening onder begeleiding van een deskundige, waaronder een gespreksleider intervisie.

Geregistreerd gespreksleider

Ik ben een ‘gespreksleider intervisie’ en als zodanig aangewezen en opgenomen in het ‘Register gespreksleider intervisie’ van de Nederlandse Orde van advocaten.

Vereisten voor intervisie

  • Intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet.
  • De deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden.
  • Deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken.
  • De advocaten brengen ieder in één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in.
  • De gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

Kosten voor Intervisie

De kosten bedragen € 300,– ex BTW per jaar. Daarvoor worden drie bijeenkomsten van drie uur georganiseerd. Hiervoor ontvangt u 4 PO-punten (niet juridisch).

Wilt u zich aanmelden voor intervisie dan verzoek ik u een e-mail met uw kantoorgegevens toe te sturen aan ck@kuijeradvocatuur.nl.