Nieuwsitem

Arbeidsvoorwaardennota 2019

De wereld rondom de onderneming is continue aan veranderingen onderhevig. Er is sprake van een zéér dynamische economie en een arbeidsmarkt die volop in beweging is. Krapte op de arbeidsmarkt betekent dat het erg moeilijk is om vacatures vervuld te krijgen.

Er is op het gebied van het arbeidsrecht ook volop beweging als het gaat om de verschillende initiatieven van de Minister van SoZaWe op het gebied van de wetgeving: onder meer Wet arbeidsmarkt in balans, het ZZP-vraagstuk, payrolling en contracting en loondoorbetaling bij ziekte

In de arbeidsvoorwaardennota 2019 van AWVN – MKB Nederland – VNO-NCW worden met het oog op het verhogen van de wendbaarheid van organisaties en werkenden  drie belangrijke onderwerpen aan de orde gesteld waarover fundamentele afspraken zouden moeten worden gemaakt:

1.   een passend en modern beloningsbeleid;

2.   vitaliteit;

3.    competentieontwikkeling.

Werkgevers willen werkenden zo goed mogelijk voorbereiden op het veranderende werk binnen de organisatie (en breder: op de veranderingen op de arbeidsmarkt) door veel aandacht te besteden aan het verkrijgen van inzicht in de vereiste competenties en in het (verder) ontwikkelen daarvan; inzet van werkenden zelf op dit gebied is onontbeerlijk.  

Werkgevers willen werkenden ondersteunen om vitaal en wendbaar te zijn, zodat zij gezond en met plezier aan het werk blijven én bijdragen aan het aanpassingsvermogen van bedrijven; ook hier is inzet van werkenden zelf op dit gebied van groot belang.

Werkgevers willen tot een doordachte mix van primaire en secundaire arbeidvoorwaarden komen, afspraken maken die recht doen aan de situatie van het bedrijf of de sector, én die de ontwikkeling van werkenden ten goede komen.

In de arbeidsvoorwaardennota worden allerlei voorstellen gedaan, waaronder het invoeren van persoonlijke keuze-  en ontwikkelbudgetten en meer aandacht voor ‘werkend leren’.

Werkgevers vinden het ook belangrijk om in kaart te brengen welke rol het arbeidsvoorwaardenoverleg kan spelen in het verbeteren van vitaliteitsbeleid, en welke zaken op organisatie- dan wel brancheniveau moeten worden geregeld.

Beloning draait om een doordachte mix van primaire en overige arbeidsvoorwaarden, die als communicerende vaten werken in de totale loonkosten. Maatwerk en differentiatie zijn volgens werkgevers cruciaal om beleid aan te laten sluiten bij de (bedrijfs-)economische realiteit.

Bron:

https://www.mkb.nl/sites/default/files/nota_arbeidsvoorwaarden_2019.pdf