Nieuwsitem

Ziekte als wapen om duidelijk te maken dat er eigenlijk sprake is van een conflict: conflictbemiddeling?

Een organisatie wordt conflictbestendig indien zoveel mogelijk mensen – en dus niet alleen leidinggevenden – conflictvaardigheid hebben verworven. Vooral op de werkvloer is het signaleren en omgaan met conflicten erg belangrijk.

Waar hebben we het over als we het over conflictvaardigheid hebben?

Conflictvaardigheid heeft onder andere te maken met:

–        Het op tijd waarnemen en diagnosticeren van spanningen en conflicten;

–        Het onderkennen van psychosociale mechanismen bij de mens die bepalend zijn voor het gedrag;

–        Het hebben van een empathische houding;

–        Het kennen en beheersen van een aantal basistechnieken om conflicten constructief aan te passen.

Conflictvaardigheid maakt het mogelijk organisationele problemen die aan conflicten ten grondslag liggen te bewerken en op te lossen. Hierbij dient in de beschouwing te worden meegenomen dat sociale conflicten meestal een signaal zijn voor dieperliggende problemen, die op deze wijze – dankzij het benutten van conflicten – erkend worden.

De wereld om de onderneming verandert continu, waardoor de kans groter wordt dat ook de conflicten binnen arbeidsorganisaties zullen toenemen.

Het wel en wee van de arbeidsorganisatie is in grote mate afhankelijk van hoe men met conflicten kan omgaan. Door irritaties en conflicten constructief aan te pakken, zal onder meer de werksfeer respectvoller worden, het ziekteverzuim verminderen en de motivatie verbeteren.

Een (arbeids-)conflict is geboren als er twee of meer mensen last hebben van de situatie en de onderlinge verhoudingen tussen deze personen vertroebeld zijn, waaronder de (werk-)sfeer te lijden heeft. Doordat veel aandacht uitgaat naar het conflict kunnen andere zaken naar de achtergrond verdwijnen. Naar mate een conflict langer bestaat is de kans groter dat het in omvang toeneemt en de situatie en onderlinge contacten meer en meer zal gaan beheersen.

‘De mens’ heeft in basis de behoefte om geaccepteerd te worden, serieus te worden genomen, gewaardeerd en gerespecteerd te worden. Daarnaast is er vaak de behoefte om te groeien door kennis en vaardigheden te vergaren, steeds meer inzicht te krijgen in hoe men zelf en hoe anderen in elkaar steken. Door deze behoeften te koppelen aan de visie en de doelen van de arbeidsorganisatie kan de vraag worden gesteld hoe de door de mens opgedane ervaring en verworven kennis het best kan worden benut. Het delen van kennis en ervaring!

In conflictsituaties doet zich vaak het fenomeen voor dat we echter minder geneigd zijn om waardevolle informatie te delen met wie we in conflict zijn. Deze houding levert niets extra’s op.

Ziekmelding als wapen

Een ziekmelding kan het gevolg zijn van een ‘sluimerend’ conflict. Herkenbaar is de opmerking: “nu Pieter afwezig is wegens ziekte, is het ineens veel gezelliger geworden op de afdeling”.

Een ‘ziekmelding’ op grond van een sluimerend arbeidsconflict brengt een aparte dynamiek teweeg. Immers bij ziekte spelen verschillende wettelijke spelregels een rol, die bepalen hoe de verschillende actoren (werknemer, werkgever, bedrijfsarts, andere behandelaars) met de ziekmelding moeten omgaan.

De ervaring leert dat ‘ziekte als wapen’, ondanks het ogenschijnlijke korte termijnsucces vanuit het perspectief van de medewerker, in veel situaties alleen verliezers oplevert waarmee veel negatieve energie en geld verloren gaat.

Aan de zijde van de medewerker maakt de combinatie van angst, boosheid, langdurig thuis zitten, geïsoleerd raken, het uitvergroten van de negatieve aspecten van het eigen functioneren (accent op belemmeringen en niet op mogelijkheden) én een toenemend ‘vijandsbeeld’, al dan niet extra aangejaagd door de eigen juridisch adviseur, een ‘frisse en fruitige’ terugkeer op de arbeidsmarkt lastig(er).

Ook aan de zijde van de werkgever heeft boosheid en het innemen van principiële posities veelal tot gevolg dat er niet alleen veel energie en geld verloren gaat maar ook de organisatie in een status quo blijft hangen.

Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling kan er toe leiden dat partijen en dus mensen weer met elkaar in verbinding worden gebracht.

Verbinding door evenwicht te creëren tussen betrokkenen en daar waar mogelijk spanningen te reduceren.

Door inzicht te krijgen in de feiten kan worden onderzocht wat het probleem is. Is het probleem inzichtelijk geworden, dan kan de vraag aan de orde komen welk doel partijen willen en kunnen  bereiken en welke acties daarvoor nodig zijn.

Wilt u meer informatie hebben over conflictbemiddeling, dan kunt u contact met mij opnemen.