Nieuwsitem

De gevolgen van Prinsjesdag met betrekking tot personeel

De plannen die de regering op Prinsjesdag heeft gepresenteerd:

        Voor werkgevers moet een vast dienstverband aantrekkelijker worden;

        de regeling van de transitievergoeding wordt versoepeld;

        toekomstige ouders krijgen meer verlof bij adoptie en bevalling.

 

Vaste dienst aantrekkelijker

Het moet aantrekkelijk worden om mensen in vaste dienst te nemen. In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) staan de volgende maatregelen:

        verruiming van de proeftijd;

        de mogelijkheid van ontbinding bij cumulatie: een opeenstapeling van omstandigheden, die afzonderlijk onvoldoende basis zijn voor ontslag. Momenteel kan ontbinding van een     arbeidsovereenkomst alleen bij een enkelvoudige, doorslaggevende ontslaggrond. Zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding;

        gelijktrekken van de opbouw van de transitievergoeding voor vaste en flexibele contracten;

        lagere WW-premie bij vaste contracten, dan bij flexibele contracten;

        meer ruimte bij flexibele contracten voor afwijken van de ketenbepaling voor terugkerend tijdelijk werk. Maximaal 9 maanden in een jaar.

        overgang van opeenvolgende tijdelijke contracten naar dienstverband voor onbepaalde tijd, is verlengd van 2 naar 3 jaar.

 

De transitievergoeding

Als werkgever moet u een transitievergoeding betalen bij ontslag van een werknemer die minimaal 2 jaar bij je in dienst is geweest. Een compensatieregeling voor de transitievergoeding bestaat al als het gaat om het ontslag van een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is. Voor kleine bedrijven komt er nu ook een compensatieregeling voor de transitievergoeding als het ontslag een gevolg is van bedrijfsbeëindiging, pensionering of ziekte.

 

Meer verlof bij adoptie en bevalling

Per 1 januari 2019 wijzigt de Wet Arbeid en Zorg. Het pleeg- en adoptieverlof verschuift van 2 naar 6 weken. Tijdens onbetaald verlof, dat voor beide ouders geldt, krijgen zij een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon. Als de partner van de medewerker die bevalt, dan heeft de medewerker recht op een week geboorteverlof na de bevalling.

 

Mensen met een arbeidsbeperking makkelijker in dienst

Het kabinet werkt de volgende plannen uit:

       werken met loonkostensubsidie moet lonen, ook voor mensen die in deeltijd werken;

       een extra impuls voor matching tussen werkgevers en werknemers;

       regels rond banenafspraak en quotum vereenvoudigen;

       Wajongregels logischer organiseren en het stimuleren van mensen met een Wajong-uitkering die meer gaan werken of studeren;

       extra impuls voor beschut werk.

 

Werknemers van buiten Nederland

Immigranten sneller aan het werk

De aanpak voor inburgering verandert. Immigranten met een persoonlijk Plan voor Inburgering en Participatie (PIP) kunnen straks sneller aan het werk.

Kortere procedures voor buitenlandse kenniswerkers

Door kortere, makkelijkere toelatingsprocedures en een betere digitale service kunnen kennismigranten makkelijker aan de slag bij startups.

30% regeling van 8 naar 5 jaar

De 30%-regeling is een fiscale regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het terugbrengen van 8 naar 5 jaar geldt voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.