Nieuwsitem

Wet Arbeidsmarkt in balans door de Eerste Kamer

Vandaag 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab) goedgekeurd.

Dit betekent dat op 1 januari 2020 deze wet in werking treedt en dus in de plaats komt van de Wet werk en zekerheid (Wwz)  die op 1 juli 2015 in werking was getreden.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Wwz zijn:

Cumulatiegrond (i-grond)

Aan de acht bestaande ontslaggronden van artikel 7:669 lid 3 BW wordt een extra cumulatiegrond toegevoegd (i-grond), waardoor het mogelijke wordt meerdere ontslaggronden te combineren.

Wordt er ontbonden op grond van de cumulatie dan kan de kantonrechter een extra vergoeding toekennen ter grootte van maximaal de helft van de transitievergoeding.

Wijziging transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 heeft iedere werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook in het geval er sprake is van een proeftijdontslag.

De verhoogde opbouw van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn verdwijnt, alsook de hogere transitievergoeding voor 50-plussers en de overbruggingsregeling voor bedrijven met minder dan 25 werknemers.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding voor iedereen, ongeacht lengte dienstverband, en leeftijd, op dezelfde manier berekend.

Flexibele arbeid

Flexwerk wordt voor werkgevers duurder en er komen nieuwe bepalingen die meer rechten geven aan een werknemer met een flexibel contract.

Met betrekking tot de oproepovereenkomst wordt een definitie in de wet opgenomen in samenhang met een aantal specifieke regels, die niet gelden voor de voorovereenkomst, arbeidsovereenkomsten met een vaste arbeidsomvang en consignatie- en of bereikbaarheidsdiensten.

Ook moet de werkgever vier dagen van te voren aangeven dat de oproepkracht moet komen werken, wanneer en voor hoeveel uren. Bij intrekking van de oproep door werkgever binnen vier dagen nadat werknemer de oproep heeft aanvaard, heeft werknemer recht op loon over de uren waarvoor hij oorspronkelijk was opgeroepen.

De ketenregeling van drie contracten binnen twee jaar wordt weer verruimd door drie contracten binnen drie jaar.

Er komt een definitie met betrekking tot payrolling in de wet. De payrollmedewerker krijgt recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dezelfde functie werkzaam zijn bij de opdrachtgever of inlener.

ZZP’ers

De Minister moet vóór de zomer van 2019 met een nieuw ZZP-beleid komen.

WW-premiedifferentiatie

Er wordt een landelijke WW-premieregeling ingevoerd, waarbij werkgever een lagere WW-premie betalen voor werknemer met een contract voor onbepaalde tijd.