Nieuwsitem

UWV: uitvoeringsregels ontslag met ingang van 1 oktober 2019 gewijzigd!

De uitvoeringsregels van het UWV bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (versie augustus 2018) en bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (versie augustus 2018) zijn met ingang van 1 oktober 2019 gewijzigd.

De Uitvoeringsregels geven een nadere uitwerking van en een toelichting op de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek,  de Ontslagregeling en de Regeling UWV Ontslagprocedure.

DE UWV Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de herplaatsingsverplichting. Zoals de Hoge Raad in het Shell arrest heeft bepaald gaat het bij de herplaatsingsverplichting niet om een resultaatsverplichting van de werkgever, maar om wat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd. Werkgever krijgt daardoor een zekere beoordelingsruimte.

De werkgever moet laten zien dat hij zich tot het uiterste heeft ingespannen om werknemer te kunnen herplaatsten. Daarbij hoeft werkgever niet alle suggesties van werknemer om herplaatst te worden over te nemen. Een en ander is verwerkt in paragraaf 3.4 van de Uitvoeringsregels.

Een tweede wijziging heeft te maken met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het betreft de ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming. Deze is niet meer geregeld in het Burgerlijk Wetboek maar in artikel 38 van de AVG. Het opzegverbod is gewijzigd van een ‘tijdens’ naar een ‘wegens’ opzegverbod. Een en ander is verwerkt in de paragrafen 4.1 en 4.2.1 van de Uitvoeringsregels.

De UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ook deze regels zijn op grond van uitspraken van de Hoge Raad (ANWB- en het KLM-arrest) gewijzigd. Het gaat dan met name om de begrippen bedrijfsonderdeel, uitwisselbare functies, herplaatsingsverplichting en herplaatsingsvolgorde.

De Hoge Raad heeft in het ANWB arrest een nadere uitleg gegeven aan het toetsen van een ontslagaanvraag. Staat de reorganisatie ten dienste staat van een doelmatige bedrijfsvoering en heeft het bedrijfsonderdeel voldoende zelfstandigheid, dan mogen de bedrijfseconomische gronden worden getoetst bij het bedrijfsonderdeel van de onderneming. Deze wijziging is in het voordeel van de werkgever. Als ‘slechts’ getoetst wordt bij het bedrijfsonderdeel en niet bij de hele onderneming, verhoogt dat de kans op succes. Een en ander is verwerkt in paragraaf 1.9 van de Uitvoeringsregels.

De Hoge Raad heeft in het KLM arrest nadere uitleg gegeven over uitwisselbare functies. Van belang is wat de functie in de praktijk in het algemeen inhoudt. Het gaat om de vergelijking van de functies. Daarbij is de functieomschrijving het uitgangspunt. Maar ook van belang zijn de omstandigheden waaronder de functie in de praktijk wordt ingevuld.

Niet relevant is de specifieke invulling door een individuele werknemer. Het gaat om het vergelijken van functies, niet van werknemers.

Ook deze wijziging zal in het voordeel van de werkgever uitpakken. Werknemers doen er vaak alles aan om hun baan niet te verliezen door allerlei argumenten aan te dragen. De werknemer vindt bijvoorbeeld dat hij bepaald werk wel kan doen of zelfs soms ook doet. Terwijl de werkgever benadrukt dat het daar niet om gaat. Dat de functie de functie is en dat daar naar moet worden gekeken. Een en ander is verwerkt in paragraaf 2.12 van de Uitvoeringsregels.

Met betrekking tot de herplaatsingsvolgorde in het geval een functie geheel komt te vervallen maar delen van die functie terugkomen in een andere functie geldt dat werkgever die functie dan moet aanbieden aan die werknemer die geschikt is op basis van de omgekeerde afspiegelingsvolgorde. Een en ander is uitgewerkt in paragraaf 3.4.3 van de Uitvoeringsregels.

In paragraaf 6.2 van de Uitvoeringsregels zijn nu ook de sinds januari 2019 verruimde criteria voor de toepassing van de overbruggingsregeling transitievergoeding opgenomen.

Bron: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/achtergrondinformatie-ontslag-via-uwv