Nieuwsitem

‘Second opinion’ in de nieuwe Arbowetgeving

Op 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbowet in werking (zie mijn nieuwsbericht van 10 maart 2017).

Eind 2016 kon via een openbare internetconsultatie worden gereageerd op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit over de second opinion en de klachtenprocedure.

Het verslag met de uitkomsten is op 3 april 2017 gepubliceerd. De ontvangen reacties hebben vooral betrekking op de manier waarop de second opinion vorm heeft gekregen in het ontwerpbesluit.

Punten van zorg: (a) de vrije artsenkeuze voor de werknemer (b) de definiëring van het begrip ‘zwaarwegende argumenten’ (c) het onderscheid tussen de second opinion en het deskundigenoordeel van het UWV en (d) de verhouding tussen de second opinion en de informele collegiale verhouding tussen bedrijfsartsen onderling.

Het ontwerpbesluit is naar aanleiding van de reacties op enkele punten inhoudelijk aangepast of van een nadere toelichting voorzien:

·       De positie van de werknemer is verstevigd door de werknemers het recht toe te kennen om zelf de second opinion bedrijfsarts te kiezen indien het contract meerdere bedrijfsartsen of arbodiensten bevat;

·       De regering zal het begrip ‘zwaarwegende argumenten’ niet nader expliciteren. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij hetgeen in de reguliere sector gebruikelijk is. Een nadere opsomming van argumenten waarom een bedrijfsarts niet hoeft door te verwijzen is in strijd zijn met de gedachte dat de second opinion kan bijdragen aan herstel van vertrouwen in de bedrijfsarts. Dit wordt in de artikelsgewijze toelichting van het besluit toegelicht;

·       De second opinion en informele collegiale ondersteuning zoals in de praktijk nu al voorkomt, kunnen naast elkaar bestaan. Het ontwerpbesluit sluit dit niet uit. Hierover is nu een passage opgenomen in de artikelsgewijze toelichting;

·       Het onderscheid tussen de second opinion en deskundigenoordeel. In de voorlichting over het besluit zal hieraan aandacht worden besteed.

Bron: nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken 11 april 2017

https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2017/04/11/resultaat-internetconsultatie-arbowetswijziging-2017