Nieuwsitem

MKB verzuim-ontzorgverzekering en de werkwijzer casemanagement

Eind 2018 is een kaderconvenant gesloten tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars met algemene afspraken over de ontwikkeling van de MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020.

Doel verzuim-ontzorgverzekering

Het doel van dit verzekeringsaanbod is dat kleine werkgevers optimaal worden ontzorgd bij langdurig ziekteverzuim van hun werknemers, onder andere door een casemanager die de regie voert over de re-integratie.

Werkwijzer

De werkgeversorganisaties en de verzekeraars hebben een productconvenant opgesteld dat ingaat op de minimumeisen van de MKB verzuim-ontzorgverzekering en de taken die de casemanager tenminste dient uit te voeren. Hierbij is afgesproken om een werkwijzer te ontwikkelen voor de casemanager die verbonden is aan de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Aard en doel werkwijzer

Met de Werkwijzer Casemanagement worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

  • zorgen voor een professionele en uniforme werkwijze van casemanagers;
  • duidelijkheid geven over de taken en verantwoordelijkheden van de casemanager en de rolverdeling en samenwerking tussen de casemanager en de betrokken partijen;
  • bieden van een raamwerk voor kwaliteitsborging.

Voor wie van belang?

De werkwijzer biedt zinvolle en bruikbare informatie voor alle betrokken partijen, zoals:

  • Werknemers voor wie het re-integratietraject van toepassing is.
  • Ondernemingsraden of personeelsvertegenwoordigingen.
  • Werkgevers.
  • Bedrijfsartsen.
  • Arbodiensten.
  • Verzuimverzekeraars, volmachten en financieel adviseurs.
  • Re-integratiebedrijven, interventiepartijen, arbeidsdeskundigen, mediators en andere partijen  waarnaar de casemanager doorverwijst en mee samenwerkt.

Bron: Oval, Verbond van Verzekeraars, 15 juli 2019

https://www.oval.nl/cms/public/files/2019-07/a4-werkwijzercasemanagement.pdf?b4b0b624c2