Nieuwsitem

Het ontslag op staande voet van een beveiliger vanwege “grensoverschrijdende gedragingen” is niet rechtsgeldig gegeven.

Wat is er aan de hand?

Securitas Beveiliging B.V. levert beveiligingsdiensten door inzet van beveiligers aan opdrachtgevers in verschillende markten/segmenten. Werknemer is werkzaam als beveiliger en is ingezet bij de Bibliotheek Rotterdam. Op 18 oktober 2022 heeft Securitas een e-mailbericht ontvangen van de Bibliotheek Rotterdam met als inhoud dat werknemer grensoverschrijdend gedrag laat zien richting vrouwen.

Naar aanleiding van dit bericht heeft Securitas werknemer uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek op dezelfde datum. Tijdens dat gesprek is werknemer met onmiddellijke ingang geschorst, hetgeen is bevestigd bij brief van 18 oktober 2022.

Werknemer verzoekt om een nadere onderbouwing van het ontslag. Op 25 oktober 2022 heeft een tweede gesprek plaatsgevonden tussen partijen. Tijdens dit gesprek is werknemer op staande voet ontslagen op grond van grensoverschrijdende gedragingen, waaronder seksuele intimidatie van medewerkers en bezoekers van de bibliotheek Rotterdam. Dit betreffen de beschuldigingen waarvoor hij was geschorst. Securitas handhaaft het ontslag op staande voet.

Werknemer verzoekt de kantonrechter, na wijziging van zijn verzoek, onder meer een billijke vergoeding van € 270.644,59 bruto, de transitievergoeding en de gefixeerde schadevergoeding, omdat hij van mening is dat Securitas de arbeidsovereenkomst tussen partijen heeft opgezegd in strijd met artikel 7:671 BW, doordat niet is voldaan aan de vereisten van artikel 7:677 lid 1 BW.

Securitas verzoekt afwijzing omdat zij geen enkele aanleiding heeft om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de klachten van de twee klaagsters en de wijze waarop de bibliotheek de klachten heeft onderzocht en beoordeeld.

Wat vindt de kantonrechter van deze situatie?

De kantonrechter stelt voorop dat de mededelingseis in de zin van artikel 7:677 lid 1 BW inhoudt dat de mededeling van de dringende reden de werknemer in staat moet stellen zijn standpunt met betrekking tot het ontslag op staande voet te bepalen.

De kantonrechter is het met  werknemer eens dat Securitas zich in de correspondentie heeft beperkt tot algemene termen, zonder voorbeelden te geven en zonder in te gaan op concrete voorvallen.

Securitas heeft, ondanks verzoeken daartoe van werknemer, steevast geweigerd om hem inzicht te verschaffen in de wijze waarop de bibliotheek onderzoek heeft verricht, de toedracht van de voorvallen die tot de beschuldigingen hebben geleid en de wijze waarop Securitas tot het ontslagbesluit is gekomen. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Securitas daardoor niet voldaan aan de mededelingseis.

De kantonrechter begrijpt dat Securitas haar beschuldigingen enkel heeft gebaseerd op de schriftelijke klacht van de bibliotheek van 18 oktober 2022 en op een later moment nog een mondelinge terugkoppeling van de bibliotheek aan Securitas over het door haar verrichte onderzoek.

Werknemer heeft de beschuldigingen uitdrukkelijk betwist en Securitas heeft haar stelling op dat punt onvoldoende geconcretiseerd laat staan onderbouwd. De gestelde beschuldigingen op zichzelf, zonder verdere toelichting daarop die ontbreekt, zijn onvoldoende om te worden aangemerkt als dringende redenen om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Daarbij speelt ook een rol dat werknemer uit hoofde van zijn functie als beveiliger geacht wordt bezoekers en medewerkers van de bibliotheek goed te observeren.

Omdat een dringende reden voor de opzegging ontbreekt en er niet is voldaan aan de mededelingseis, is het ontslag op staande voet ten onrechte gegeven.  Naast de toekenning van een transitievergoeding en de gefixeerde schadevergoeding wordt een billijke vergoeding toegewezen. Ten aanzien van de hoogte van de verzochte billijke vergoeding heeft de kantonrechter gemotiveerd aangegeven dat er nogal wat valt af te dingen op de schade die werknemer stelt te lijden als gevolg van het ontslag.

Bron: ECLI:NL:RBROT:2023:2568 Rechtbank Rotterdam, 27-03-2023, 10220005 / VZ VERZ 22-14318