Nieuwsitem

Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt

Op 15 december jl. heeft de nieuwe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de ambitie van het kabinet als volgt formuleert:

“Het kabinet wil de arbeidsmarkt klaarmaken voor de nieuwe uitdagingen, de tegenstellingen op de arbeidsmarkt verminderen en toewerken naar een arbeidsmarkt die kansen biedt voor iedereen.”

 

Nadere uitwerking van de ambitie.

De volgende onderwerpen worden in de brief genoemd:

–        Permanent leren en het verkrijgen van de juiste skills, duurzame inzetbaarheid en de aansluiting van de zekerheden en het arbeidsrecht bij een veranderende arbeidsmarkt;

–        Vernieuwing van het pensioenstelsel;

–        Nieuwe wetgeving op het gebied van vast/flex en arbeid en zorg;

–        ZZP-problematiek en het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid;

–        Uitwerking maatregelen Participatiewet.

 

Een aantal (arbeidsrechtelijke) maatregelen die bij deze onderwerpen worden voorgesteld:

–        Beantwoorden van de vraag of het zelfstandig ondernemerschap via de invoering van een ondernemersovereenkomst een plaats zou kunnen krijgen in het Burgerlijk    Wetboek;

–        Beantwoorden van de vraag of via aanpassing van de definitie van de uitzendovereenkomst het formeel en materieel werkgeverschap bij payrolling dichter bij elkaar kunnen worden gebracht;

–        Het treffen van maatregelen gericht op het verkleinen van de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid;

–        Verruiming van de proeftijd;

–        Cumulatie van de verschillende ontslaggronden van artikel 7:669 lid 3 BW;

–        Verhoging transitievergoeding;

–        Verruiming van de mogelijkheden om kosten in mindering op de transitievergoeding te brengen;

–        Compenseren transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte werkgever;

–        Compenseren transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers;

–        Aanpassen van de ketenbepaling van artikel 7:668a BW van twee naar drie jaar;

–        Versterking rechtspositie van werknemers met een nul-urencontract;

–        Onderzoek naar de vraag of premiedifferentiatie van de WW kan bijdragen aan het aantrekkelijker maken van vaste contracten;

–        Het collectiviseren van het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte om kleine werkgevers ondersteuning te bieden bij hun verplichtingen;

–        Het scheppen van duidelijkheid voor opdrachtgevers over de relatie met ZZP-ers door middel van invoering van een opdrachtgeversverklaring, die verkregen kan worden na het invullen van een nog te ontwikkelen webmodule, waarin met name het gezagscriterium als onderdeel van een arbeidsovereenkomst zoveel mogelijk zal worden uitgewerkt.

Kortom: het arbeidsrecht komt wederom in beweging, wat kan betekenen dat in de loop van de eerste helft van 2018 nieuwe wetgeving wordt verwacht. Ik houd u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Bron: brief Minister W. Koolmees d.d. 15 december 2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/15/kamerbrief-over-een-nieuwe-balans-op-de-arbeidsmarkt