Nieuwsitem

Boetes bij niet naleving Arbowet

In de beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving zijn de boetes terug te vinden, die kunnen worden opgelegd wanneer niet wordt voldaan aan de naleving van de Arbowetgeving:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0032326/2017-09-01#Bijlage

en

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-46342.html

 

Een kort overzicht:

Boetes omtrent het basiscontract
Geen basiscontract (kan direct worden opgelegd) € 1.500,–
Basiscontract niet compleet € 750,–
Adviseren van de werkgever over de begeleiding van werknemers die door ziekte niet kunnen werken niet opnemen in basiscontract € 750,–
De werkwijze van de bedrijfsarts is niet opgenomen in het basiscontract € 1.500,–
Boetes omtrent preventiemedewerkers
Niet laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers (preventiemedewerkers) € 1.500,–
Boetes omtrent open spreekuur
Werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid tot een open spreekuur € 1.500,–
Boetes omtrent uitbreiding rol van de bedrijfsarts
Geen doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts € 1.500,–
Bedrijfsarts heeft geen mogelijkheid de werkplek te bezoeken € 1.500,–
Niet verzenden afschrift van advies aan belanghebbende werknemers wanneer een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging mist € 340,–
Boetes omtrent second opinion
Geen mogelijkheid tot second opinion € 1500,–
Het niet juist ter beschikking stellen van de second opinion € 750,–